Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

τίτλοι τέλους με ....λεφτά υπάρχουν !!!!!!!!!!

28/8/2014 Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός: "Διασφαλίσαμε 800 εκ. € για τα υγρά και στερεά απόβλητα της Αττικής την περίοδο 2014-2020".

29/8 παράδοση-παραλαβή
και αποχώρηση
Η απερχόμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής,  στην εκπνοή της θητείας της, ανακοίνωσε την υπογραφή  σύμφωνου συνεργασίας με τον αναπληρωτή Υπ. ΠΕΚΑ, με   400 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων από το Τομεακό Πρόγραμμα για το περιβάλλον της περιόδου 2014-2020.  

Μάλιστα !
Σύμφωνο συνεργασίας για τις Μονάδες σε Φυλή και Άνω Λιόσια, όπως αναφέρει η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) ή σύμφωνο ανοικτό προς το παρόν σε  δράσεις , όπως είναι το Επιχ. Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ που υποβλήθηκε στην Ε.Ε.; 

Και τι γίνεται με τις αιρεσιμότητες ;;;  Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, απαιτήσεις Οδηγίας 98, "εγγυημένες ποσότητες"...
Αιρεσιμότητες γνωστές από πολύ νωρίς, που οδήγησαν  και στην αναστολή των διαγωνισμών για τις ΜΕΑ με ΣΔΙΤ (γνώμη μου).


Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την περίοδο 2014-2020 υποβλήθηκαν στην Ε.Ε. στις 24 Ιουλίου .
Επειδή δεν ξέρουμε τι λέει το σύμφωνο συνεργασίας, ας δούμε τι λέει το  Σχέδιο της  ΣΜΠΕ ΤΟΥ Επιχειρησιακού Προγράμματος  ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (μέρος του είναι το τομεακό πρόγραμμα για το περιβάλλον) που τέθηκε σε διαβούλευση στις 8/8/2014 με προθεσμία υποβολής προτάσεων έως 15 Σεπτεμβρίου ( ...Αύγουστος, ο μήνας των σκουπιδιών): 


σημείωση: ΜΕΑ Φυλής, ΜΕΑ Ανω Λιοσίων και ΟΕΔΑ ΝΑ Τομέα Θεσσαλονίκης είναι οι 3 δράσεις που ονοματίζονται στο σχέδιο του Επιχ. Προγράμματος " Υποδομές, Μεταφορές..."  σύμφωνα με τη Στρατηγική ΜΠΕ που τέθηκε σε διαβούλευση στις 8 Αυγούστου.

και να τι λέει το Τομεακό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον, 
του Επιχ. Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ όπως  υποβλήθηκε στην Ε.Ε.,  στις 24 Ιουλίου  :


ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ.

με ποια κριτήρια επιλέγονται οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν:

και  για τα στερεά απόβλητα σε όλες τις Περιφέρειες :


Ερώτηση: εννοούν 400 για την Αττική από τα 594 + 90 για όλη την Ελλάδα; ή πρόκειται για κάτι άλλο;

Τι  προβλέπει το Επιχ. Πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής:


Ζήτημα αιχμής οι αιρεσιμότητες για το ΕΣΠΑ 2014-2020:

[σημείωση:
Στο ΕΣΠΑ 2014-2020  η «Διαχείριση απορριμμάτων»  περιγράφεται  αναλυτικά  στον  Θεματικό Στόχο 6 / Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων , αλλά  αναφέρεται  επίσης στον  ΘΣ2 /Βελτίωση πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορικής  και στον  ΘΣ4 / υποστήριξη της μετάβασης  σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του ανθρακα κλπ Ο ΘΣ6  είναι  επίσης στόχος προτεραιότητας για την εφαρμογή  Σχεδίων  Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων  ( ΤΑΠΤΟΚ ) στον αγροτικό χώρο.
Οι στρατηγικοί στόχοι του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων  θα επιτευχθούν μέσω: α) του Ε.Π. ΥΜΠΕΡΑΑ 2014-2020 και β) των 13 Περιφερειακών Ε.Π. (ΠΕΠ)]


Στο πίνακα που ακολουθεί παρακάτω παρουσιάζονται οι αιρεσιμότητες που  καταγράφονται για τον ΘΣ 6 -  και  σχετίζονται με τη διαχείριση απορριμμάτων . 
Α/Α
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ/
ΜΕΡΙΚΩΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΝΑΙ/ΟΧΙ/
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
6.2
Προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα αποβλήτων, ιδίως με την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/EC για τα απόβλητα και σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτωνΜΕΡΙΚΩΣΗ αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς γιατί οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τα επιμέρους κριτήρια δεν εκπληρώνονται πλήρως αλλά έχουν ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την εκπλήρωση τους.
Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας :  30/09/2015.
1.Να  έχει υποβληθεί προς την Επιτροπή έκθεση προόδου ως προς τους στόχους του Άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/EΚ και ως προς τις στοχευμένες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ
ΝΑΙ
Ο Νόμος 4042/2012 ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2008/98/ΕΚ.
Η έκθεση εφαρμογής για τα έτη 2011 και 2012, όπως προβλέπει το άρθρο 11, έχει υποβληθεί.

2.Να υπάρχει ένα ή περισσότερα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 28 της Οδηγίας 2008/98/EΚ.
ΟΧΙ

Το άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ενσωματώθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4042/2012.
Εκπονείται μελέτη επικαιροποίησης του ΕΣΔΑ και με   βάση την αξιολόγηση των ΠΕΣΔΑ θα προκύψουν οι αναγκαίες προσαρμογές στις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Με την ολοκλήρωση της παραλαβής των παραδοτέων θα ακολουθήσει η διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και ευρείας διαβούλευσης πριν τη θεσμοθέτηση των σχεδίων.
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης:  30/09/2015
3.Το Κράτος Μέλος να έχει θεσπίσει προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, όπως απαιτείται από τον Άρθρο 29 της Οδηγίας.
ΟΧΙ

Το άρθρο 29 της Οδηγίας2008/98/EΚ ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το άρθρο 22 του Νόμου 4042/2012.
Έχει υπογραφεί η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του Εθνικού προγράμματος πρόληψης από 28-5-2013.
Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης :  31/12/2014
4.Να  έχουν υιοθετηθεί τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του στόχου της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης έως το 2020, σύμφωνα με το Άρθρο 11.2 της Οδηγίας 2008/98/EΚ
ΟΧΙ

Τα απαραίτητα μέτρα, πέραν των ήδη υφισταμένων, θα περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο ΕΣΔΑ, τους αναθεωρημένους ΠΕΣΔΑ, για τις περιπτώσεις που απαιτείται εξειδίκευση σε Περιφερειακό επίπεδο, και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.
Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης : 31/12/2014


 

Ποιος είναι αρμόδιος για τις αιρεσιμότητες που αφορούν τη διαχείριση στερεών αποβλήτων; 

Τι αναφέρεται στο Επιχειρ. Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (από όπου εκχωρούνται και τα ευρώ..)

Τι αναφέρεται στο  ΠΕΠ Αττικής : 

                                                                          29 Αυγούστου, Γ.Ασημακοπούλου

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΕΧΟΥΝ  ΑΡΚΕΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ 

Eπιστολή Ρ.Δούρου  προς τον Επίτροπο αρμόδιο για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn

Στις 24 Ιουλίου 2014, η εκλεγμένη Περιφερειάρχης Αττικής, επικεφαλής της Παράταξης «Δύναμη Ζωής» απέστειλε επιστολή προς τον Επίτροπο αρμόδιο για την Περιφερειακή Πολιτική, κ. Johannes Hahn, σχετικά με την κατάθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2014 – 2020. Στην επιστολή της η Ρένα Δούρου τόνιζε, μεταξύ άλλων, ότι οι πολίτες εξέλεξαν τη «Δύναμη Ζωής» στην Περιφέρεια Αττικής στη βάση «ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης» με έμφαση στη «δημιουργία απασχόλησης, τον αγώνα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, την κοινωνική προστασία, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την καινοτομία και την έρευνα με κοινωνικούς στόχους, μια νέα μεταναστευτική πολιτική,  την οικολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, έναν νέο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων». «Ένα μοντέλο που βρίσκεται στον αντίποδα της μέχρι σήμερα διαχείρισης των πόρων από την απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή, που δεν επέφερε τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα»(συνέχεια ...)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου