Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Δημοσιεύουμε το υπόμνημα που κατέθεσε ο κ. Ν.Βούτσης, επικεφαλής του συνδυασμού “ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ”, στην 21η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (26-7-2011) για το θέμα “Διαχείριση των απορριμμάτων μετά την απόρριψη από το Ελεγκτικό Συνέδριο των προγραμματικών συμβάσεων”
συνδυασμός «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ –ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ»

21η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Θέμα 1ο Η.Δ. : Διαχείριση των απορριμμάτων μετά την απόρριψη από το Ελεγκτικό Συνέδριο των προγραμματικών συμβάσεων.


1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.1 Εισαγωγικό σημείωμα
Γνωρίζουμε όλοι ότι σύμφωνα με τον Καλλικράτη, αρ.186 σημείο 29 και αρ. 210, στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας είναι η κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, η παρακολούθηση υλοποίησης όπως και ο έλεγχος της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Παράλληλα για την υλοποίηση του σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων ( τουλάχιστον όσον αφορά στην προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και την εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, την λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, τη κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και την αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής ) προβλέπεται, αρ. 211, η σύσταση ειδικού διαβαθμιδικού συνδέσμου στον οποίο μετέχουν η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι του Νομού Αττικής, με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΕΣΔΚΝΑ .
Μέχρι σήμερα για λόγους οικονομικούς και πολιτικούς (δομημένα συμφέροντα πέραν της δεκαπενταετίας, ισχυροί όμιλοι, εργολάβοι, δημοτικοί άρχοντες που διαχειρίζονται δεκάδες εκατομμύρια αντισταθμιστικών και κομματικές σκοπιμότητες) η Πολιτεία ανέστειλε την εφαρμογή των συγκεκριμένων άρθρων του Καλλικράτη και δεν προχώρησε - η δεν επέτρεψε –στη δημιουργία του διαβαθμιδικού συνδέσμου.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ του ΕΣΔΚΝΑ, με την απόφασή της για υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης επιχείρησε ώστε να υποκαταστήσει η κρατική Περιφέρεια (νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση) τα όργανα ΕΕ –ΔΣ και τις υπηρεσίες του ΕΣΔΚΝΑ στη μελέτη, επίβλεψη κατασκευής , διαχείριση 4 νέων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων με ανάθεση της λειτουργίας σε ιδιώτες για 25 χρόνια.
Από το πλήθος δεδομένων και ενεργειών που επί μακρόν έχουν καταγραφεί και οπωσδήποτε αυτά των τελευταίων δέκα μηνών μέχρι σήμερα, που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την επίλυση των προβλημάτων στη διαχείριση των απορριμμάτων , καταγράφουμε ειδικότερα :

1.2 Η αποτυχία της επιχείρησης Προγραμματικής σύμβασης
Με την πρόσφατη Απόφασή του το VI Τμήμα του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου απέρριψε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) για την κατασκευή των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική, προϋπολογισμού 365.000.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι του VI Τμήματος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου έκαναν δεκτή την αίτηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και ανακάλεσαν την πράξη του Ε΄ Κλιμακίου λόγω πλημμελειών.
Οι δικαστές επισημαίνουν πώς, «η μεταβίβαση της αρμοδιότητας πραγματοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών από τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστά ουσιώδη νομική πλημμέλεια του επίμαχου σχεδίου σύμβασης, καθόσον με τον τρόπο αυτό επιχειρείται ανεπίτρεπτη υποκατάσταση στην πραγματοποίηση των διαγωνισμών για την εκτέλεση των επίμαχων έργων, κατά καταστρατήγηση των διατάξεων περί αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)». Σε κάθε περίπτωση - επισημαίνουν - «θα πρέπει να σημειωθεί ότι από κανένα στοιχείο δεν αιτιολογείται η αναγκαιότητα εκχώρησης της αρμοδιότητας για τη διενέργεια διαγωνισμών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής».
Επίσης, οι δικαστές έκριναν πώς οι όροι της επίμαχης προγραμματικής σύμβασης ως προς τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής της είναι αόριστοι και δεν εξειδικεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 100 του Νόμου 3852/2010.
«Αναφορικά με τον προϋπολογισμό της σύμβασης, περιλαμβάνεται ένα συνολικό ποσό, πλην όμως δεν προσδιορίζεται ειδικότερα πώς κατανέμεται το ποσό αυτό για την εκτέλεση των επιμέρους έργων. Επιπλέον, δεν υπάρχει σαφής και ορισμένη πρόβλεψη για τον τρόπο διασφάλισης και εξοικονόμησης των αναγκαίων πόρων, παρά μόνο μία γενικόλογη διατύπωση ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα υποβάλει αιτήσεις στους φορείς χρηματοδότησης, οι οποίοι επίσης δεν προσδιορίζονται, ανάλογα με το χρηματοδοτικό σχήμα που θα επιλεγεί στο μέλλον, ενώ αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει καθοριστεί», αναφέρεται στη δικαστική απόφαση.
Επιπρόσθετα, «στην προγραμματική σύμβαση δεν υφίσταται ούτε καν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των αναλαμβανόμενων από τα συμβαλλόμενα μέρη δράσεων, υπό την έννοια του χρονικού προσδιορισμού της σταδιακής υλοποίησης των έργων, η κατασκευή των οποίων προβλέπεται με τη σύμβαση, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαπιστωθεί αν η προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης είναι επαρκής για την κατασκευή των έργων αυτών». Αναφέρεται μόνο, σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «η διάρκεια της σύμβασης και ο χρόνος εκτέλεσης των έργων, ο οποίος, όμως, αφορά στη διαδικασία εκτέλεσης των μεταγενέστερων εκτελεστικών της προγραμματικής συμβάσεων, με συνέπεια να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 100 Ν. 3852/2010».
Ας σημειωθεί ότι στην προσφυγή της ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι η επίμαχη σύμβαση άφηνε «κερκόπορτες» για τον τριπλασιασμό του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων που θα κληθεί τελικά να πληρώσει ο πολίτης.
Η εξέλιξη αυτή όχι μόνο πηγαίνει πίσω ότι το σχέδιο της παρούσας διοίκησης του ΕΣΔΚΝΑ-Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ αλλά αμφισβητητεί –και μάλιστα δια μέσου του πλέον αρμόδιου οργάνου του ελληνικού κράτους-τη βάση του ίδιου του σχεδίου, την ουσία του. Μπαίνει τελικά επί τάπητος η αμφισβήτηση του ΠΕΣΔΑ είτε ως σχεδιασμός είτε ως υλοποίηση και κανείς πλέον δεν μπορεί να αποκρύπτει το ζήτημα.


1.3. το ΠΕΣΔΑ υπό αμφισβήτηση
Όμως, το ΠΕΣΔΑ Αττικής (ως σχέδιο και ως υλοποίηση) έχει αμφισβητηθεί και από πολλούς άλλους όπως από μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ειδικούς επιστήμονες στη διαχείριση απ/των, κόμματα, ΜΚΟ, συνδικαλιστικές παρατάξεις, αλλά κυρίως έχει αμφισβητηθεί εμπράκτως από την κοινωνία των πολιτών.
Έχουμε όλοι γίνει μάρτυρες διαμαρτυριών με αποκορύφωμα τα γεγονότα προ λίγων μηνών της Κερατέας .
Και εδώ απαιτείται να προσεχτούν ιδιαίτερα τρεις πτυχές:

α. Καμία λύση δεν μπορεί να υλοποιηθεί δίχως την κοινωνική αποδοχή. Η δε κοινωνική αποδοχή δεν απαιτείται απλώς λόγω των δημοκρατικών μας ευαισθησιών και της ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος αλλά έχει και ένα πρακτικό σκοπό, για όσους ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την μη απώλεια πόρων, ο οποίος συνίσταται στο ότι αν θέλουμε να έχουμε κοινοτικούς πόρους θα πρέπει η διαφάνεια , η διαβούλευση και η επιστημονική τεκμηρίωση να είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Σε διαφορετική περίπτωση αρκεί η προσφυγή ενός μόνου ατόμου στην Ε.Ε. για να μπλοκάρει την όλη διαδικασία.
Και το ΠΕΣΔΑ έχει πολλές μαύρες τρύπες, με βασικότερες την έλλειψη στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και την απουσία διαβούλευσης.
Επί πλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ενώ τα σχέδια της διοίκησης του ΕΣΔΚΝΑ σε συνεργασία με την Κυβέρνηση αφορούν όλη την Αττική, δεν είναι, μέχρι σήμερα, όλοι οι ΟΤΑ της Αττικής μέλη του ΕΣΔΚΝΑ, δηλαδή έχουν αποκλειστεί από την όποια διαδικασία λήψης αποφάσεων.

β. Η αμφισβήτηση του ΠΕΣΔΑ δεν σταματά στις χωροθετήσεις, όπως κάποιοι ίσως θέλουν να προβάλλουν, αλλά προχωρά στα οικονομικά μεγέθη και στην περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων τεχνολογιών και βέβαια επεκτείνεται στην διαπίστωση για υποτίμηση έως έμπρακτη υπόσκαψη πρακτικών και σχεδίων μείωσης των απορριμμάτων, ανάκτησης –επαναχρησιμοποίησης και όλων των δράσεων που όφειλαν να προηγούνται της επεξεργασίας.
και

γ) Όταν ανοίξει σοβαρά η συζήτηση θα υποχρεωθούμε να διαπιστώσουμε ότι το ισχύον ΠΕΣΔΑ δεν προβλέπει καμμία διαδικασία ελέγχου και αξιολόγισης, που θα έπρεπε να είναι βασικό εργαλείο στη λήψη αποφάσεων. Δεν περιλαμβάνει διαδικασίες διορθωτικών παρεμβάσεων μέσα από μία συνεχή διαδικασία λήψης και εκτίμησης πληροφοριών για την διαπίστωση της συνέπειας λειτουργίας του συστήματος μέσα σε προδιαγεγραμμένα επίπεδα απόδοσης.
Και τέλος, δεν έχει καμμία πρόβλεψη για τον απαιτούμενο συντονισμό ανάμεσα στην Περιφέρεια και τον ΦοΔΣΑ και τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης από την άλλη.
Με αυτά τα δεδομένα η Αναθεώρηση, επικαιροποίηση ή όπως αλλιώς θέλει καθένας να το πεί, του ΠΕΣΔΑ είναι αναντίρρητη αναγκαιότητα άλλως το ΠΕΣΔΑ δεν είναι σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων είναι κατάλογος συγκεκριμένων έργων σε προαποφασισμένους χώρους και η χρησιμότητα του εξαντλείται για την χρηματοδότηση των έργων.

1.4. Οι πράξεις της παρούσας Διοίκησης ΕΣΔΚΝΑ υποθηκεύουν τον Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο ΦοΔσα (μετατάξεις, μετακινήσεις υπαλλήλων, συμβάσεις και αναθέσεις )
Η παρούσα Διοίκηση του ΕΣΔΚΝΑ έχει επιδοθεί σε μία , άνευ προηγουμένου για απερχόμενη διοίκηση, δραστηριότητα λήψης αποφάσεων που αφενός δεσμεύουν οικονομικά και όχι μόνο τον νέο Φορέα και αφετέρου συρρικνώνουν τις υπηρεσιακές δομές.
Ο καθένας σήμερα μπορεί να δει στη Διαύγεια την παραγωγή αποφάσεων της ΕΕ ΕΣΔΚΝΑ το τελευταίο διάστημα. Ενδεικτικά επικαλούμαι 4 παραδείγματα :
α.Με πρόσφατες αποφάσεις παραχωρείται η χρήση των στεγών του ΕΜΑ και των τμημάτων της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ και του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων για εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών ισχύος έως 500 KW. Η δε παραχώρηση ορίζεται για 25 χρόνια έναντι ανταλλάγματος που θα ανέρχεται σε «ποσοστό 3,5% επί των ακαθαρίστων κερδών της εταιρείας από την λειτουργία του εν λόγω σταθμού. (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡ05-3ΥΛ και ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡ05-ΨΓΡ ).
Πέραν των άλλων, γι αυτήν την πολύχρονη δέσμευση, συνεκτιμήθηκε άραγε η γνώμη των πολιτών , δεδομένου ότι  στην ίδια έκταση υπάρχει μεγάλη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση του βιοαερίου και ο χώρος της αποκαταστημένης παλαιάς χωματερής εμπίπτει στην Α΄ζώνη προστασίας της Πάρνηθας όπου προβλέπονται χρήσεις αναψυχής.
β. Με την με Αριθμ. Απόφασης 61/2011 (ΑΔΑ: 4Α1ΥΟΡ05-1 ) Ε.Ε., ο ΕΣΔΚΝΑ έχει συνάψει με την Κοινοπραξία με την επωνυμία «LANDTEK EΠE – ENVIROPLAN OE» σύμβαση μίσθωσης χώρου εντός της ΟΕΔΑ, με αντικείμενο « Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή χώρων σχετικών με την προσωρινή αποθήκευση υλικών κατάλληλων για την χωματοκάλυψη του ΧΥΤΑ ( χώμα, άμμος κ.α. ), την παραγωγή ( με την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία Μονάδας Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.) ή και την εμπορία τέτοιων προϊόντων, καθώς και για άλλους περιβαλλοντικούς σκοπούς, που δεν θα παρεμποδίζουν τον ανωτέρω σκοπό».
γ. Στην ερχόμενη Συνεδρίαση της ΕΕ, Πέμπτη 28-7-11, συζητούνται θέματα διαγωνισμών για συμβάσεις υψηλότατου προϋπολογισμού και προφανώς μεγάλης χρονικής διάρκειας, αλλά και ανάθεσης σε ιδιώτες εργασιών που σαφώς εμπίπτουν στο αντικείμενο εργασίας των υπηρεσιών και του προσωπικού του ΕΣΔΚΝΑ:
γ1) Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικού ελέγχου στον αποκατεστημένο ΧΔΑ Σχιστού., προϋπολογισμού 1.228.046,46 ευρώ.
γ2). Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφροντίδας συντήρησης και ελέγχου στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού 1.957.710,13 ευρώ.
γ3) Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τις «εργασίες συμπίεσης, στρώσης επικάλυψης απορριμμάτων», προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ.
γ4) Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τις «Εργασίες ημερήσιας κάλυψης απορριμμάτων στον ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής», προυπολογισμού 465.100,00 ευρώ.
δ. Οι αποφάσεις μετακινήσεων Δ/ντών –μετατάξεων προσωπικού ακόμη και εσωτερικών μετακινήσεων /ανάθεσης καθηκόντων.

1.5 Τα σενάρια για επικείμενη νομοθετική ρύθμιση
Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν για επικείμενη ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με την οποία θα δοθεί η δυνατότητα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (δηλαδή, στην ουσία στην ίδια την κυβέρνηση) να προκηρύξει Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής (ΠΕΣΔΑ),   χωρίς προηγουμένως να έχει υπογραφεί σχετική προγραμματική σύμβαση με τον αρμόδιο φορέα της Αυτοδιοίκησης (τον ΕΣΔΚΝΑ ή το διάδοχο σχήμα που δημιουργείται με τον «Καλλικράτη», τον ΦΟΣΔΑ), επιβεβαιώνουν ακριβώς ότι για κάποιους το ζητούμενο δεν ήταν και δεν είναι η επίλυση των προβλημάτων διαχείρισης απορριμμάτων αλλά η ανάθεση των συγκεκριμένων έργων .
Με όλα αυτά, τη στιγμή που παραμένουν τα προβλήματα και οι ενστάσεις για την μη εφαρμογή διαδικασιών που η ΕΕ απαιτεί προκειμένου να εγκρίνει κοινοτικούς πόρους, .περιμένει κανείς ότι μπορεί να υπάρξει ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση των έργων και διασφάλιση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται?
Σε όσους ακόμη σήμερα εθελοτυφλούν και υποκριτικά, για να πραγματοποιήσουν τα σχέδια τους, επικαλούνται την κατεπείγουσα ανάγκη λύσης του προβλήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής με δεδομένο ότι, σύμφωνα με όλους τους υπολογισμούς, ο μοναδικός εν λειτουργία ΧΥΤΑ, αυτός της Φυλής, πρόκειται να κορεσθεί το 2013, τον κίνδυνο απώλειας πόρων , κλπ η απάντηση είναι μία, και τη δίνει η ίδια η πραγματικότητα:
Αν θέλουμε να έχουμε κοινοτικούς πόρους θα πρέπει η διαφάνεια, η διαβούλευση και η επιστημονική τεκμηρίωση να είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Σε διαφορετική περίπτωση αρκεί η προσφυγή ακόμη και ενός ατόμου στην Ε.Ε. για να μπλοκάρει την όλη διαδικασία.
Η ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση έργων και η διασφάλιση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται προϋποθέτει την τήρηση των διαδικασιών στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης με δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων που αφορά αυτά τα έργα.


2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σήμερα καλείται η Περιφέρεια να δώσει απαντήσεις και λύσεις. Όμως το πλαίσιο έχει εκ των προτέρων υπονομευθεί. Έτσι ο νέος θεσμός της Περιφέρειας όσο αφορά τουλάχιστον στη διαχείριση των απορριμμάτων θα δώσει εξετάσεις κουβαλώντας όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος. Εξετάσεις θα δώσουμε και εμείς , οι παρατάξεις και τα πρόσωπα . Σε μια σκηνή που στο πολιτικό επίπεδο λόγω της κρίσης όλα αλλάζουν ραγδαία και στο κοινωνικό επίπεδο η απαξίωση των πολιτικών δυνάμεων και των πολιτικών είναι η απτή πραγματικότητα.
Σήμερα πλέον, μετά και από την Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται όχι να πάρει θέση για την μια ή την άλλη τεχνολογία αλλά αφενός για να επιβάλλει και να διασφαλίσει την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα στάδια και αφετέρου να διασφαλίσει τον ρόλο του διαβαθμιδικού συνδέσμου μη επιτρέποντας στην παρούσα διοίκηση ΕΣΔΚΝΑ να προβαίνει σε ενέργειες δεσμευτικές για τον διαβαθμιδικό σύνδεσμο.
Πέρα από ιδεολογικές και πολιτικές διαχωριστικές γραμμές αν θέλουμε ως θεσμός και ως πρόσωπα να κερδίσουμε το ελάχιστο της εμπιστοσύνης των πολιτών θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στα εξής :

2.1 Αναλαμβάνουμε ως Περιφέρεια την αρμοδιότητα μας στον σχεδιασμό και υλοποιούμε χωρίς καθυστέρηση όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, η ολοκλήρωση των οποίων είναι προϋπόθεση υλοποίησης νέων έργων.
α. Για το σκοπό αυτό ζητάμε να κοινοποιηθούν στην Περιφέρεια όλες οι σχετικές μελέτες που εκπονούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
β. Συγκροτούμε την «Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης» κατ΄ άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
γ. Συστήνεται Ομάδα εργασίας με συμμετοχή όλων των παρατάξεων.
δ. Διασφαλίζεται η υποστήριξη στη στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας με αξιοποίηση των στελεχών του ΕΣΔΚΝΑ και άλλων υπηρεσιών του δημοσίου.

2.2 Παρέμβαση του Περιφερειάρχη προς τη Διοίκηση του ΕΣΔΚΝΑ, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να σταματήσει από μέρους της Διοίκησης του ΕΣΔΚΝΑ η ανάληψη περαιτέρω δεσμεύσεων που υποθηκεύουν τον διαβαθμιδικό ΦοΔΣΑ

2.3. Διεκδικούμε την άμεση σύσταση του Διαβαθμιδικού Φορέα.

2.4. Δεν συναινούμε να προχωρήσει οποιαδήποτε διαδικασία δημοπράτησης νέων έργων αξιοποίησης απορριμμάτων εάν προηγουμένως δεν έχουν ολοκληρωθεί από την Περιφέρεια οι διαδικασίες στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και σχετικής αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ.

Είναι η στιγμή η Περιφέρεια να πάρει τις ευθύνες της. Εμείς, το τονίζουμε για άλλη μία φορά, δεν θα γίνουμε συνένοχοι στο νέο εγχείρημα της κυβέρνησης για τη μοιρασιά της πίτας και δεν θα χρεωθούμε σε καμία περίπτωση την αδράνεια της Περιφέρειας να παίξει το ρόλο της.
Έχοντας κάνει αυτά τα βήματα αφενός θα γνωρίζουμε όλοι την πραγματική διάσταση των ζητημάτων και αφετέρου θα δούμε ως παρατάξεις που συναινούμε και που όχι.Με λίγα λόγια θα έχουμε το υπόβαθρο που πάνω του θα συμφωνούμε ή θα διαφωνούμε, βάσει των πραγματικών δεδομένων και όχι ιδεολογημάτων ή αγκυλώσεων ή διοχετευμένων στοιχείων και παραπληροφόρησης.
Κάτι τελευταίο, η πλειοψηφούσα παράταξη δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά ότι εκφράζει μια μόνο μικρή μειοψηφία του εκλογικού σώματος της Αττικής.
 
                                                                                                               26-7-2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου