Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Η TEC Α.Ε. υπέγραψε νέα σύμβαση με την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την υλοποίηση του έργου «Εμπειρογνωμοσύνη για τον τρόπο χρηματοδότησης έργων ΣΔΙΤ στον τομέα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης

Η TEC Α.Ε. υπέγραψε νέα σύμβαση με την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την υλοποίηση του έργου «Εμπειρογνωμοσύνη για τον τρόπο χρηματοδότησης έργων ΣΔΙΤ στον τομέα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και λοιπούς πόρους».

δημοσιεύτηκε 24/2/2014 στην ιστοσελίδα της TEC AE.

πληροφορίες για την TEC A.E.  στο ένθετο

πηγή:TEC S.A.

Ενδεικτικά Έργα

+  ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΔΙΤ2013, Εμπειρογνωμοσύνη  για τον τρόπο χρηματοδότησης έργων ΣΔΙΤ στον τομέα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ
+  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε., 2013, Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Διοικητικής και Οργανωτικής Υποστήριξης στην Εταιρεία ΚτΠ Α.Ε.
+  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 2013, Εμπειρογνωμοσύνη για τη διαμόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων στον τομέα του εμπορίου, σε εθνικό (τομεακό και περιφερειακό) επίπεδο
+  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ), 2013, Τμήμα 4 με τίτλο: «Εξειδίκευση του πρότυπου συστήματος ένταξης της ισότητας των φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε περιφέρειες και δήμους της αποκεντρωμένης διοίκησης  Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου », του έργου «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων»

+  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, 2013, Αξιολόγηση της Πράξης «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»
+  ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, 2013, Οργάνωση, διοίκηση και παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία»
+  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., 2013, Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΕΛΤΑ-Πρόγραμμα Άμεσων Δράσεων (Crash Program).
+  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, 2013, Μελέτη ωρίμανσης για την ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού εφαρμογής και ελέγχου δασικής πολιτικής.
+  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 2013, Δημιουργία Συστήματος παρακολούθησης εργασιών νομικού ελέγχου.
+  SHELMAN Α.Ε, 2013, Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις Εταιρίες σε θέματα εφαρμογής σχεδίου επιβίωσης, ανάπτυξης και ομαλής εξυπηρέτησης των τραπεζικών υποχρεώσεων των βασικών εταιριών των ομίλων SHELMAN & ALFAWOOD.
+  ΤΑΙΠΕΔ, 2012, Εμπειρογνώμονας για τον προσδιορισμό Tariff Study στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ΕΥΑΘ Α.Ε.
+  ΕΥΔΑΠ Α.Ε, 2010-2012: Προσδιορισμός Οικονομικών Μοντέλων για την ενσωμάτωση Δημοτικών δικτύων Ύδρευσης- Αποχέτευσης στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., Στρατηγικός και Επιχειρησιακός
+  Σχεδιασμός, Τεχνική Υποστήριξη για την επέκταση της εταιρείας στο σύνολο των Ελληνικών νησιών, υποστήριξη της εταιρείας για την επέκταση δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.
+  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 2012: Βιώσιμη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Λιμένων – INTERREG Project Management
+  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2012: Ανάλυση Κόστους- Οφέλους για τις διασυνδέσεις του Αυτοκινητόδρομου με τη πόλη της Πάτρας
+ Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), 2012: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
+  ERICSSON HELLAS Α.Ε., 2011: Συμβουλευτική Υποστήριξη για την συμμετοχή στις διαγωνιστικε΄ς διαδικασίες Ηλεκτρονικών Μετρητών ΔΕΗ
+  INTRALOT Α.Ε., 2010-2011: Υποστήριξη Αξιολόγησης Επενδύσεων και Επενδυτικής Πολιτικής, Τεχνική Υποστήριξη και διαχείριση έργων και επενδύσεων λογισμικού, Manage Services Έργων λογισμικού.
+  INTRAΚΑΤ SA, 2010- 2012: Διαχείριση Έργων για την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών σε ΟΤΑ, Κατασκευή Μαιευτηρίου ΡΕΑ, Αξιολόγηση Επενδυτικού Προγράμματος.
+  INTRASOFT INTERNATIONAL A.E., 2010-2011, Manage Services Έργων λογισμικού στην Ισπανία και για λογαριασμό της Ε.Ε.
+  ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε. Εφαρμογή Προγράμματος Αναδιοργάνωσης ΗΡΑΚΛΗΣ 2004
+  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 2006-2012: Υποστήριξη διαμόρφωσης πλαισίου και αξιολόγησης έργων ΣΔΙΤ στους ΟΤΑ (Ακίνητη Περιουσία, Ύδρευση- Αποχέτευση, Ενέργεια, Έργα Πολιτισμού, Αθλητικές Εγκαταστάσεις), παραγωγή οδηγών και εργαλείων συμπεριλαμβανομένων των help desk, Εκπόνηση βασικών οδηγών για την εκπόνηση των Επιχειρησιακών σχεδίων των ΟΤΑ και της Αξιοποίησης Χρηματοδοτήσεων, Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού σχεδιασμού υποστήριξης της Μεταρρύθμισης Καλλικράτης, Αξιολόγηση συστημάτων εκπαίδευσης ΟΤΑ.
+  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 2010- 2011: Διαχείριση Έργων ενσωμάτωσης τεχνολογικών υποδομών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγησης Έργων εκπαίδευσης Ενηλίκων και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Αξιολόγηση διαδικασιών Πιστοποίησης προγραμμάτων Δια βίου Μάθησης.
+  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 2010: Προετοιμασία και Υποστήριξη ένταξης έργων πολιτισμού στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας και Ψηφιακή Σύγκλιση.
+  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 2003- 2010, Αξιολόγηση της ΚΠ EQUAL, Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για την στήριξη της Απασχόλησης των Νέων, Εμπειρογνώμονας σε θέματα στήριξης της απασχόλησης σε παραγωγικές δραστηριότητες.
+  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2003-2009: Διαχείριση Πληροφοριακού Συστήματος Αξιολόγησης και Υποστήριξης Αποφάσεων των Εφαρμοζομένων Πολιτικών Κοινοτικών Χρηματοδοτήσεων. Επιχειρησιακοί Σχεδιασμού Προγραμμάτων Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης και Προγραμμάτων Στηριξης Αγροτικών παραγωγικών Δραστηριοτήτων σε Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Θράκη
+  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, 2005- 2010: Υποστήριξη δραστηριοτήτων τω τμημάτων Εκπαίδευσης και Έρευνας στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ, Αναδιοργάνωση και Εφαρμογή συστημάτων Νοσοκομείων. (Αρεταιειο, Σωτηρία, Μεταξά, Θηβων)
+  ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1998-2012: Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδιασμών, Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας, Αναδιοργάνωση Δραστηριοτήτων, Αναδιάρθρωση Οικονομικών λειτουργιών, Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Συστημάτων Ύδρευσης- Αποχέτευσης, Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων, Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης, Αγροτικής Ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου