Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας

http://www.sdit.mnec.gr/el/tenders/sdit_tenders/diagonismoi/diag0026.html


15.05.2012

Προκήρυξη σύμβασης

Το αντικείμενο της παρούσας Σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) (η "σύμπραξη" ή το "έργο"). 

Η χωροθέτηση των υποδομών του Έργου εκτείνεται στις τέσσερις (4) Διαχειριστικές Ενότητες (ΔΕ) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπως αυτές προβλέπονται σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδος (ΠΕΣΔΑ) και περιλαμβάνουν ως τμήματά του:

Τμήμα 1: την κατασκευή και λειτουργία μονάδας εκτροπής βιοαποδομήσιμων και ανακύκλωσης (ΜΕΒΑ) στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της 1ης ΔΕ, την μεταφορά των εκτρεπομένων βιοαποδομησίμων της 1ης ΔΕ στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης ΔΕ, προώθηση των ανακτούμενων ανακυκλώσιμων στην αγορά και ταφή του υπολείμματος της ΜΕΒΑ 1ης ΔΕ στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) 1ης ΔΕ, δηλαδή λειτουργία του ΧΥΤΑ ως Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
Τμήμα 2: την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στον ΧΥΤΑ 2ης ΔΕ, την προώθηση των ανακτούμενων ανακυκλώσιμων στην αγορά και ταφή του υπολείμματος της ΜΕΑ 2ης ΔΕ στον ΧΥΤ 2ης ΔΕ, δηλαδή λειτουργία του ΧΥΤΑ ως ΧΥΤΥ.
Τμήμα 3: την κατασκευή και λειτουργία ΜΕΒΑ στον ΧΥΤΑ 3ης ΔΕ, την μεταφορά των εκτρεπομένων βιοαποδομησίμων της 3ης ΔΕ στην ΜΕΑ 2ης ΔΕ, προώθηση των ανακτούμενων ανακυκλώσιμων στην αγορά και ταφή του υπολείμματος της ΜΕΒΑ 3ης ΔΕ στον ΧΥΤ 3ης ΔΕ, δηλαδή λειτουργία του ΧΥΤΑ ως ΧΥΤΥ.
Τμήμα 4: Την κατασκευή και λειτουργία ΜΕΒΑ στον ΧΥΤΑ 4ης ΔΕ, την μεταφορά των εκτρεπομένων βιοαποδομησίμων της 4ης ΔΕ στην ΜΕΑ 2ης ΔΕ, προώθηση των ανακτούμενων ανακυκλώσιμων στην αγορά και ταφή του υπολείμματος της ΜΕΒΑ 4ης ΔΕ στον ΧΥΤ 4ης ΔΕ, δηλαδή λειτουργία του ΧΥΤΑ ως ΧΥΤΥ.


Β. Κατά την διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας και ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Γ. Κατά την παρούσα φάση η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπου 110.000 τόνους. Ωστόσο, η ακριβής ποσότητα θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος της περαιτέρω εξειδίκευσης και του ακριβούς προσδιορισμού του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης κατά το στάδιο του διαλόγου (Β.Ι φάση του διαγωνισμού), υπό την έννοια της αύξησης ή μείωσης αυτού, ώστε να προσαρμοσθεί ει δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας.

Δ. Η συνολική συμβατική χρονική διάρκεια της Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί από την αναθέτουσα αρχή σε είκοσι επτά (27) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Η ακριβής συνολική συμβατική χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα καθορισθεί ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθεί ρητά στην πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Επισημαίνεται ότι πρόσφατα υπεγράφη η σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για αειφόρες επενδύσεις στα αστικά κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) μέσω του οποίου δύνανται να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την αστική ανάπλαση και την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων. Oι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν, με δική τους ευθύνη, την πιθανότητα / εφικτότητα / επιλεξιμότητα παροχής μέρους της χρηματοδότησης (ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια) της κατασκευής του Έργου από το εν λόγω Ταμείο Χαρτοφυλακίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου