Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

(Από την ιστορία του ΕΔΣΝΑ)! Οι πρωτοβουλίες της Α.ΕΝ.Κ : Παρέμβαση του Ν. Βούτση στο Περιφερειακό ΣυμβούλιοΠαρέμβαση του Ν. Βούτση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
1. 2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σήμερα πλέον, μετά και από την Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται όχι να πάρει θέση για την μια ή την άλλη τεχνολογία αλλά αφενός για να επιβάλλει και να διασφαλίσει την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα στάδια και αφετέρου να διασφαλίσει τον ρόλο του διαβαθμιδικού συνδέσμου μη επιτρέποντας στην παρούσα διοίκηση ΕΣΔΚΝΑ να προβαίνει σε ενέργειες δεσμευτικές για τον διαβαθμιδικό σύνδεσμο.


Πέρα από ιδεολογικές και πολιτικές διαχωριστικές γραμμές αν θέλουμε ως θεσμός και ως πρόσωπα να κερδίσουμε το ελάχιστο της εμπιστοσύνης των πολιτών θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στα εξής :

2.1 Αναλαμβάνουμε ως Περιφέρεια την αρμοδιότητα μας στον σχεδιασμό και υλοποιούμε χωρίς καθυστέρηση όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, η ολοκλήρωση των οποίων είναι προϋπόθεση υλοποίησης νέων έργων.


α. Για το σκοπό αυτό ζητάμε να κοινοποιηθούν στην Περιφέρεια όλες οι σχετικές μελέτες που εκπονούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

β. Συγκροτούμε την «Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης» κατ΄ άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)

γ. Συστήνεται Ομάδα εργασίας με συμμετοχή όλων των παρατάξεων.

δ. Διασφαλίζεται η υποστήριξη στη στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας με αξιοποίηση των στελεχών του ΕΣΔΚΝΑ και άλλων υπηρεσιών του δημοσίου.

2.2 Παρέμβαση του Περιφερειάρχη προς τη Διοίκηση του ΕΣΔΚΝΑ, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να σταματήσει από μέρους της Διοίκησης του ΕΣΔΚΝΑ η ανάληψη περαιτέρω δεσμεύσεων που υποθηκεύουν τον διαβαθμιδικό ΦοΔΣΑ

2.3. Διεκδικούμε την άμεση σύσταση του Διαβαθμιδικού Φορέα.

2.4. Δεν συναινούμε να προχωρήσει οποιαδήποτε διαδικασία δημοπράτησης νέων έργων αξιοποίησης απορριμμάτων εάν προηγουμένως δεν έχουν ολοκληρωθεί από την Περιφέρεια οι διαδικασίες στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και σχετικής αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ.

Η Πρόταση ψηφίσματος κατά τη συζήτηση του θέματος “Διαχείριση των απορριμμάτων μετά την απόρριψη από το Ελεγκτικό Συνέδριο των προγραμματικών συμβάσεων” στην 21η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου που κατατέθηκε από τον κ. Γαλανό, εκπρόσωπο του συνδυασμού Άρμα Πολιτών και υπογράφουν οι εκπρόσωποι όλων σχεδόν των παρατάξεων της αντιπολίτευσης
(Απομαγνητοφώνηση από το video-διαθέσιμο στο site της Περιφέρειας Αττικής της 21ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 26-7-2011)Πρόταση ψηφίσματος

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την απόρριψη από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Συμβάσεων για την διαχείριση των απορριμμάτων μεταξύ του ΕΣΔΚΝΑ και της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας , μετά την καθυστέρηση εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3852/2010, μετά την παρατεινόμενη αδράνεια για την εφαρμογή μίας ορθής πολιτικής διαχείρισης για τα απορρίμματα.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ζητά την άμεση εφαρμογή των αρ. 211 του νόμου 3852 για την δημιουργία του νέου διαβαθμιδικού συνδέσμου για την διαχείριση των απορριμμάτων και την άμεση έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων. :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου