Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Επιλέχτηκε ο Τεχνικός Σύμβουλος ΕΔΣΝΑ για τις ΣΔΙΤΕπιστροφή στις ρίζες .... εξ άλλου δεν έφυγε ποτέ.
ΑΔΑ: ΒΛΛ37Λ7-ΖΩ2ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθήνα 25 / 10 / 2013
Α.Π.: 4600
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
email
:
:
:
Μ.Μπετζέλου
2131501540
betzelou@mou.gr

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού 3ου σταδίου του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του
έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Έργων Στερεών Αποβλήτων με ΣΔΙΤ» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98),
 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 του N. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α’ 267/2007), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
 του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση
των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002), όπως ισχύει.
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5441/05-11-2007, που
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Αττικής 2007-2013».
3. Την με αριθμό 9772/ΕΥΣ 1126 (Φ.Ε.Κ. 471/Β’/18-3-2008) κοινή υπουργική Απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Οικονομικών περί τροποποίησης της
υπ’αριθμ. 1310/Γ’ ΚΠΣ 310/17.1.2001 (Φ.Ε.Κ. 33/Β’/18.1.2001) κοινής υπουργικής
απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στην Περιφέρεια Αττικής με σκοπό
την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3614/2007.
4. Την υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540Β΄/2008) απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει καθώς και το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΥΠΟΙΑΝ.
5. Την υπ’ αρ. 51540/ΕΥΣΣΑΠ/3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) υπουργική
απόφαση με θέμα «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής
υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους».
ΑΔΑ: ΒΛΛ37Λ7-ΖΩ2
6. Την με αρ. πρωτ. 99/12-02-2013 απόφαση ένταξης του έργου «Υποστήριξη Ε.Δ.Α.,
Περιφέρειας και Στρατηγικών Τελικών Δικαιούχων σε δράσεις ωρίμανσης
παρεμβάσεων/έργων του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013» στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013
7. Την με αρ.πρωτ. 3534/16-08-2012 προκήρυξη διαγωνισμού για το εν θέματι έργο
8. Την με αρ. πρωτ. 4284/08-10-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την
συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και τις προσφορές συμμετοχής
που κατατέθηκαν
9. Τα πρακτικά 1 και 2 της επιτροπής που υποβλήθηκαν με το από 18-10-2013
διαβιβαστικό έγγραφο
10. Την με αρ.πρωτ. 4526/22-10-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την
έγκριση των πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου και τη συνέχιση του διαγωνισμού για το
εν θέματι έργο
11. Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκε με το από 23-
10-2013 διαβιβαστικό έγγραφο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την έγκριση ως έχει του 3ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Έργων Στερεών
Αποβλήτων με ΣΔΙΤ», με το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού.
2. Tην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. αντί του ποσού των εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(118.800,00€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικό τίμημα 146.124,00€.
Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της με αρ.πρωτ. 3384/05-08-2013 προκήρυξης
του διαγωνισμού, την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ε.Π.Ε. και τους όρους της οικείας σύμβασης που θα υπογραφεί, στην οποία θα
συμπεριληφθεί κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από την ΣΑΕΠ 085/8 κωδ. Έργου 2013ΕΠ08580012


Εσωτερική Διανομή
 Μονάδα Δ΄- φάκελο έργου
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ


πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου