Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Για την πορεία των ΣΔΙΤ στη διαχείριση απορριμμάτων αναζητείστε :


Ase Synergy Consulting AE-ΕΠΕΜ ΑΕ, δυο εταιρείες που συνεργάζονται στενά.
Τεχνικός Σύμβουλος για τη ΣΔΙΤ του ο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και συντάκτης των τευχών του διαγωνισμού είναι ο Ευαγγ. Μιχαλόπουλος,  Διευθύνων Σύμβουλος της Ase Synergy Consulting AE (Αλήθεια, υπάρχει συγγενική σχέση με τον κρατικό Περιφερειάρχη Αττικής Μιχαλόπουλο, την εποχή 1995;)
Τεχνικός Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Αττικής είναι ο Ανδρέας Λουκάτος, Διευθύνων Σύμβουλος ης ΕΠΕΜ ΑΕ.

I. ΦΡΑΤΖΗΣ
Για την πορεία των έργων προσθέστε EΝVIROPLAN και  I. ΦΡΑΤΖΗΣ 
Νομκή στήριξη : Γραφείο Λυκουρέζου.
Να πούμε βέβαια ότι ο Τατούλης εμπιστεύτηκε και άλλους νομικούς για να στηρίξουν τους αντιπεριφερειάρχες του , όπως τον  Αθηναίο Δικηγόρο κ. Πάσχο (είναι ο συνεργάτης του Γ. Σγουρού;)
ΣΔΙΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ :


Ποιοί υποστηρίζουν την Περιφέρεια Πελοποννήσου
  Ase Synergy Consulting AE,  Διευθύνων Σύμβουλος Μιχαλόπουλος Ευάγγελος 

ΕΠΕΜ ΑΕ , Διευθύνων Σύμβουλος Λουκάτος Ανδρέας 

EΝVIROPLAN 

I. ΦΡΑΤΖΗΣ (όπου χρειαστεί)
1/12/2012
H Ase Synergy Consulting Sa υλοποιεί το έργο ‘ Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε θέματα χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία και ιδιαίτερα από το ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 κατά τη διεξαγωγή του ανταγωνιστικού διαλόγου του έργου: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ, του 15ου Υποέργου της πράξης: Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2011-2013′

Η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ASE SYNERGY CONSULTING A.E.- ΕΠΕΜ Α.Ε.» υλοποιεί το έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».

Η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΕΜ Α.Ε.-ASE SYNERGY CONSULTING A.E.» υλοποιεί το έργο με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» 8ου υποέργου της πράξης «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2010-2011».

«Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και κατάρτιση των προσχέδιων των πράξεων για την θεματική ενότητα «Λύση και Εκκαθάριση του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), καθώς και τη σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου ως ΝΠΔΔ και τη λειτουργία του και εξειδίκευση των διαδικαστικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α) περιλαμβανομένων διάφορων τεχνικών και λεπτομερειακών ζητημάτων που αφορούν τους ΦΟ.Δ.Σ.Α.»
..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΔΑ: ΒΕΖΕ7Λ1-ΜΜΔ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                            ΤΡΙΠΟΛΗ,     31-05 -2013
                                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ 2561/οικΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ»
535.698,00€ ποσού (πλέον Φ.Π.Α.)

Στην ΤΡΙΠΟΛΗ σήμερα την 31η του μηνός ΜΑΪΟΥ, του έτους 2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, με
βάση την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αριθμό
285/2013.
Τα ακόλουθα συμβαλλόμενα μέρη :
ο κος ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ, Περιφερειάρχης Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα την
Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22100, ΑΦΜ 998037420, ΔΟΥ: ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ο
οποίος ενεργεί στην παρούσα «Σύμβαση» ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας, αποκαλουμένου
στο εξής χάριν συντομίας «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»
και ο κος ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Διαχειριστής της Κοινοπραξίας με την επωνυμία
Κ/ΞΙΑ «ΕΠΕΜ Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε. - ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.– ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ –ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΖΟΣ– ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ» και διακριτικό τίτλο «Κ/ΞΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Εμ. Μπενάκη 8,
Τ.Κ. 10564, με ΑΦΜ : 997325014, ΔΟΥ : Α’ ΑΘΗΝΩΝ,
που εφεξής καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
συμφώνησαν, και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της σύμβασης
Με την παρούσα σύμβαση και με βάση την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Πελοποννήσου με αριθμό 285/2013, ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και
αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ», με τους όρους των συμβατικών τευχών που
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 της οικείας Προκήρυξης του
οικείου διαγωνισμού και εγκρίθηκαν με την Απόφαση 1573/29-03-2012 της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται
ακριβέστερα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 2 ο : Συμβατικά Τεύχη
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 7 της οικείας Προκήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :

1. Η παρούσα σύμβαση (Ιδιωτικό Συμφωνητικό)
2. Η από 19-06-2012 Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της
3. Η από 25-09-2012 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
4. Η από 25-09-2012 Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου
5. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, το πρόγραμμα των απαιτούμενων
μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.
7. Το Τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της
προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 § 2 και 7
§ 2.δ του Ν. 3316/2005
8. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά
τη σειρά ισχύος

ΑΡΘΡΟ 3 ο : Παραδοτέα
Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των μελετών (όπου απαιτείται και κατά περίπτωση
που αφορούν την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Οι μελέτες που θα απαιτηθούν (κατά περίπτωση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις
υφιστάμενες μελέτες και την ωριμότητα του κάθε έργου) είναι οι εξής:

1. Υποστηρικτικές μελέτες για την αποκατάσταση του κάθε ΧΑΔΑ και Τεχνικές Μελέτες
σε επίπεδο Οριστικής μελέτης στην οποία, θα συγκαταλέγονται οι εξής μελέτες:
 Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ)
 Τοπογραφική Μελέτη
 Οριστική Μελέτη που περιλαμβάνει
 Γεωτεχνική
 Υδραυλική Μελέτη
 Χημικοτεχνική Μελέτη
 Περιβαλλοντική Μελέτη
2. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου
3. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου. Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα
περιλαμβάνουν:
 Διακήρυξη του Έργου
 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές
του έργου)
 Τιμολόγιο Μελέτης
 Τιμολόγιο Προσφοράς
 Προϋπολογισμό Μελέτης
 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4
ο : Παρεχόμενα στοιχεία
Ο Εργοδότης θα παραδώσει στο μελετητή τυχόν προγενέστερες μελέτες για τα έργα καθώς και
κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο που έχει στην κατοχή του ή που μπορεί να εξασφαλίσει από
άλλους φορείς (π.χ. πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ κ.ά).

ΑΡΘΡΟ 5
ο : Προθεσμίες
Ο συνολικός χρόνος για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9)
μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
Οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους
εργασιών περιλαμβάνονται στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε με την προσφορά
του Αναδόχου και που θα επανυποβληθεί επικαιροποιημένο εντός ενός (1) μήνα από την
υπογραφή της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 2.1.5 της Συγγραφής
Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 6
ο : Εκπρόσωπος – Έδρα
Εκπρόσωπος του Αναδόχου ορίζεται ο κος Μιχαλόπουλος Ευάγγελος, Διαχειριστής της
Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΕΠΕΜ Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε. -
ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.–
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΖΟΣ– ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ» και διακριτικό
τίτλο «Κ/ΞΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», κάτοικος Γλυφάδας,
οδός Τεμπών, αρ. 81, Τ.Κ. 165 61, Τηλ : 2109601343, Fax : 2109859382.
Ως έδρα του Αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν 3316/2005, δηλώνεται
η οδός Εμ. Μπενάκη, αρ. 8, Αθήνα Τ.Κ. 10564, Τηλ : 2109855245, Fax : 2109859382.
Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 23 του Ν. 3316/2005, ορίζεται ο κος Ιωάννης
Λυμπεράκης, κάτοικος Τρίπολης, οδός Γρηγορίου Ε’, αρ. 16, Τ.Κ. 22100, Τηλέφωνο :
2710232214, FAX : 2710234510.
Σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του αντικλήτου προσαρτάται στην
Σύμβαση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 7
ο : Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής
Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 της οικείας
Προκήρυξης ανάθεσης της μελέτης και το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3316/05 αποτελεί το ποσό
της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης
Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με την οικονομική
Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού,
ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ
ευρώ (535.698,00€), χωρίς Φ.Π.Α. και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:
 Για τις Τοπογραφικές μελέτες: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ
ΕΥΡΩ 138.409,00€ πλέον ΦΠΑ.
 Για τις Γεωτεχνικές μελέτες: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
36.895,00€ πλέον ΦΠΑ.
 Για τις Περιβαλλοντικές μελέτες: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ
ΕΞΙ ΕΥΡΩ 148.146,00€ πλέον ΦΠΑ.
 Για τις Υδραυλικές μελέτες: ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 201.010,00€ πλέον
ΦΠΑ.
 Για τις Χημικοτεχνικές μελέτες: ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
11.238,00€ πλέον ΦΠΑ.
Το σύνολο της μελέτης διαχωρίζεται στα ακόλουθα στάδια με τις αντίστοιχες αμοιβές :
 Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με
148.146,00€
 Τοπογραφικές Μελέτες αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με 138.409,00 €
 Οριστικές Μελέτες αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με 227.842,00€
 Τεύχη Δημοπράτησης αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με 18.227,00€
 ΣΑΥ – ΦΑΥ αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με 3.074,00 €
Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής του Αναδόχου ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 30 του
Ν.3316/05.
Σε ότι αφορά στην αμοιβή του παρόντος αντικειμένου, η αμοιβή των Τευχών Δημοπράτησης
και του ΣΑΥ-ΦΑΥ κατανέμεται αναλογικά στις κατηγορίες μελετών Γεωτεχνικές Μελέτες (21),
Υδραυλικές μελέτες (13) και Χημικοτεχνικές Μελέτες (18) βάσει του ποσοστού που κατέχει
κάθε αμοιβή στη συνολική αμοιβή που λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της αμοιβής των
Τευχών Δημοπράτησης και του ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΑΡΘΡΟ 8
ο : Εγγυήσεις
Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού – σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 24 του Ν. 3316/2005 - ο Ανάδοχος κατέθεσε τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης (κοινές υπέρ όλων των Κοινοπρακτούντων Γραφείων Μελετών) και συνολικού
ποσού τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (38.140,86€), που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ:
1. ΕΤΑΑ/1600789/23-05-2013 ύψους 12.713,62€
2. ΕΤΑΑ/1600776/23-05-2013 ύψους 12.713,62€
3. ΕΤΑΑ/1600874/24-05-2013 ύψους 12.713,62€

ΑΡΘΡΟ 9
ο : Ακροτελεύτιο Άρθρο
Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται σε έξι (6) αντίτυπα από τον εκπρόσωπο του
Εργοδότη και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της οικείας
Προκήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και λαμβάνει τρία υπογεγραμμένα
αντίτυπα η υπηρεσία και τρία ο ανάδοχος. Τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο
2 του παρόντος συμφωνητικού, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, της
Προκήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Τεχνικής Προσφοράς του
Αναδόχου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους
της Προεκτιμώμενης Αμοιβής και της Προσφοράς του Αναδόχου φυλάσσονται στο Αρχείο
Συμβάσεων της Προϊσταμένης Αρχής. Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων
τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο
των ιδίων τευχών παραδίδεται με το ιδιωτικό συμφωνητικό στον Ανάδοχο.
Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες αναγνώσθηκε και
υπογράφηκε κατά τα ανωτέρω από τα συμβαλλόμενα μέρη και παρέλαβαν από τρία (3)
αντίγραφα ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Κ/Ξ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%96%CE%957%CE%9B1-%CE%9C%CE%9C%CE%94

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου