Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Επιχορήγηση του " Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής " για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους

από την περιήγηση στη "νέα  Διαύγεια": η  αναζήτηση για  ΕΔΣΝΑ- πλέον πρόσφατες πράξεις, δίνει κάθε αναρτημένη πράξη οποιουδήποτε φορέα που περιλαμβάνει τον όρο "ΕΔΣΝΑ".

gr2014eu 
Σήμερα , 17/6/2014, ώρα  12.44μμ , πρώτη σε σειρά  ανάρτηση η Απόφαση Υπ. Εσωτερικών Μιχελάκη με την οποία εγκρίνεται συμπληρωματική επιχορήγηση ποσού έως 10.586.241,00 € στον «Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής» αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους.

Λήψη αρχείου ΑΔΑ: ΒΜ5ΠΝ-ΓΘ2 - Επιχορήγηση του «Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής» για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους. 

Έχει προηγηθεί  η  υπ’ αριθμ. 10022/01-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ο ΕΔΣΝΑ επιχορηγήθηκε με το ποσό των 21.837.683,00 €.Σχετική και η από 2/6/2014 εισήγηση που αναρτήθηκε ενόψη της 11ης  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (αναβλήθηκε), ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών ΕΔΣΝΑ μετά την ένταξη του στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,                                   Ο Υπουργός Εσωτερικών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2., του άρθρου πρώτου, του ν.4093/2012 «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Οικονομικών».
3. Την υπ’ αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις υπ’ αριθμ. 54/48667/27-12-2012 και 10/20678/22-05-2013 εγκυκλίους μας.
5. Το από 12-12-2012 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών,σχετικά με την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
6. Το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων, το οποίο υπογράφηκε
με τον «Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής».
7. Το υπ’ αριθμ. 2/οικ.44472/ΔΠΓΚ/03-06-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.
8. Το υπ’ αριθμ. 7874/26-02-2014 έγγραφό μας προς το ΓΛΚ, το οποίο αποτελεί αίτημα
χρηματοδότησης εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου
Εσωτερικών.
9. Την υπ’ αριθμ. 10022/01-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ο ΕΔΣΝΑ
επιχορηγήθηκε με το ποσό των 21.837.683,00 €.
10.Την υπ’ αριθμ. 211/04-06-2014 επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών προς τον
Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με το εν λόγω θέμα.
11.Το υπ’ αριθμ. 4063/6-6-2014 έγγραφο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής.
12.Το από 6-6-2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας
Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 Εγκρίνουμε, συμπληρωματική επιχορήγηση ποσού έως 10.586.241,00 € στον «Ειδικό Διαβαθμιδικό
Σύνδεσμο Νομού Αττικής» αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους.
Η εν λόγω επιχορήγηση θα αποδοθεί τμηματικά, ανάλογα με τις δυνατότητες απορρόφησης του φορέα και σύμφωνα με τις σχετικές μεταφορές πιστώσεων από το ΓΛΚ, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Επιχορήγηση
εποπτευόμενων φορέων ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».
Για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών, απαιτείται η δημιουργία ειδικού λογαριασμού του νομικού προσώπου με τίτλο «Υπουργείο Εσωτερικών – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων……» στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας
πληρωμών και η διενέργεια σχετικών ελέγχων που απορρέουν από συμβατική υποχρέωση του Υπουργείου μας έναντι του Υπουργείου Οικονομικών. Το άνοιγμα του εν λόγω λογαριασμού θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Οι εντολές εξόφλησης με τους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) των τελικών δικαιούχων θα
υποβάλλονται από το Νομικό Πρόσωπο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εν συνεχεία θα τους
αποστέλλει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς πληρωμή.
Το ανωτέρω ποσό αποτελεί έσοδο του Κ.Α. 1215 του Προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2014 των δικαιούχων φορέων και της κατηγορίας εσόδων «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ


Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Ημ/νία ανάρτησης 17/06/2014 08:50:18

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου