Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Παράνομη και αυθαίρετη η "ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ" για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ. ΛΕΜΕ ΟΧΙ !!!!!!!!!!!!!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014: ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕΣΩ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4250/2014 ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:522/28-5-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ «ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ. ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:518/27-5-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ».ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:519/27-5-2014
                                                                                      Αθήνα, 28 Μαΐου 2014


                                           Αριθμ. Πρωτ.: 522

                                                        
                                                         Προς:
1.       Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
      κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
      Βασ. Σοφίας 15
      106 74 – Αθήνα
2.       Υπουργό Εσωτερικών
      κ. Γιάννη Μιχελάκη
      Σταδίου 27
      101 83 – Αθήνα

                                               Κοινοποίηση:
1.       Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
      και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
      Γεν. Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού
      Δ/νση Διοικ. Ανθρώπινου Δυναμικού
      Τμήμα Υπαλ. Σχέσης & Σταδιοδρομίας
      Βασ. Σοφίας 15
      106 74 – Αθήνα
2.       Υπουργείο Εσωτερικών
      Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
      Δ/νση Οργάν. & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 
      Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α.
      Σταδίου 27
      101 83 – Αθήνα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4250/2014.
ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ.: 375/14-4-2014 έγγραφό μας.

Κύριοι Υπουργοί,
          Σε συνέχεια του πιο πάνω εγγράφου μας, όπου με σαφήνεια σας γνωρίζαμε ότι όλως παρανόμως επιχειρείται η επέκταση των διατάξεων του Ν.4250/2014 στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με μια απλή αναφορά στην εγκύκλιο που εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και παρά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, καμία απάντηση δεν έχουμε λάβει. Αντίθετα, βλέπουμε την επιμονή σας για την παράνομη εφαρμογή των διατάξεων, χωρίς αυτό να προβλέπεται από καμία διάταξη Νόμου.

Για αυτό επανερχόμαστε στο ίδιο θέμα γνωρίζοντάς σας επιπρόσθετα τα πιο κάτω:

Με τη με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7-4-2014 εγκύκλιο σας με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4250/2014 που τροποποιεί διατάξεις του Π.Δ. 318/1992.

          Στο τέλος της εγκυκλίου αναφέρεται επί λέξη:

«Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να ενημερώσει τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού, δεδομένου ότι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992 βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 130 του Ν.1188/1981 (Α΄ 204)».

          Με αφορμή αυτή την εντολή, επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1.       Η πιο πάνω παραπομπή στις διατάξεις του Ν.1188/1998 είναι άστοχη καθώς οι διατάξεις του έχουν καταργηθεί με το Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ.143 Α΄).

2.       Στο σύνολο των διατάξεων του Ν.4250/2014 που αφορούν στην αξιολόγηση του προσωπικού, δηλαδή στις τροποποιούμενες διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, ουδεμία αναφορά γίνεται στο προσωπικό της Α΄ Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και τούτο ορθώς, δεδομένου ότι το τροποποιούμενο Προεδρικό Διάταγμα, με μεγάλη σαφήνεια και χωρίς ερμηνευτική δυσκολία, με τις ρητές του εξαιρέσεις, καταλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους υπαλλήλους που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα και τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. των οποίων σαφέστατα το υπαλληλικό καθεστώς ρυθμίζεται από τις ίδιες διατάξεις (Υ.Κ).

3.       Για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. είναι παγία η νομοθετική πρακτική, ότι αν και Ν.Π.Δ.Δ., πρέπει να γίνεται ρητή, κάθε φορά αναφορά στις σχετικές διατάξεις του Νόμου, προκειμένου αυτές να αφορούν και στους Δήμους ή και στα Νομικά τους Πρόσωπα. Σε ενίσχυση τούτου θα αναφέρουμε μόνο ένα, αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφοράς του Νόμου στους Ο.Τ.Α. ως Ν.Π.Δ.Δ. για τα οποία και γίνεται η κατά τα ανωτέρω ειδική μνεία.
Είναι αυτό της οριοθέτησης του Δημόσιου Τομέα, όπως ισχύει κάθε φορά, όπου γίνεται ρητή αναφορά στους Ο.Τ.Α. προκειμένου να τους καταλαμβάνει η σχετική διάταξη, διακρίνοντάς τους, και χωρίς να τους εντάσσει στα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που επίσης περιλαμβάνονται στην ίδια διάταξη.4.       Το τροποποιούμενο Π.Δ. 318 έχει εκδοθεί το έτος 1992. Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το 2007, δηλαδή 15 έτη αργότερα, στη διαδικασία της οποίας (κωδικοποίησης)  συμμετείχαμε στη σχετική Επιτροπή.
Είναι γνωστό και προφανώς προκύπτει και από τα σχετικά πρακτικά στα οποία και μπορείτε να ανατρέξετε, ότι ουδεμία βούληση υπήρξε για την επέκταση των διατάξεων του και τότε ισχύοντος Π.Δ. 318/1992 και στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.

      Αντιθέτως, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 84 του Ν.3584/2007:
1.       Τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων αξιολογούνται βάσει συστήματος αξιολόγησης το οποίο διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής ικανότητας του υπαλλήλου και της αποδοτικότητάς του.
2.       Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α., η οποία διατυπώνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, τα κριτήρια αξιολόγησης, ο χρόνος, η συχνότητα, ο τύπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, καθώς και τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπέρ των υπαλλήλων σε σχέση με αυτήν.

5.       Ήδη μέσω των πρόσφατων αυτοδιοικητικών εκλογών, έχουν εκλεγεί οι νέες Δημοτικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλάβουν από 1 Σεπτεμβρίου 2014. Είναι προφανές ότι ουδεμία υπηρεσιακή μεταβολή μπορεί να λάβει χώρα έως και 31-8-2014 καθώς η επιμονή σας για την παράνομη-επέκταση των διατάξεων του Ν.4250/2014 δεν μπορεί να εφαρμοσθεί και λόγω των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4257/2014.

Κύριοι Υπουργοί,
          Κατόπιν όλων των πιο πάνω αλλά και όσων αναφέρουμε στο έγγραφό μας (375/14-4-2014), σας ζητούμε όπως ΑΜΕΣΑ σταματήσετε κάθε ενέργεια για την παράνομη επέκταση και εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4250/2014 στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, ενός Νόμου που μοναδικό στόχο έχει τη διάλυση και κατάργηση υπηρεσιών, την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων και τον εξευτελισμό και την απαξίωση των υπολοίπων.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α.
        Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                                       Γιάννης Τσούνης


                                                                                                                                                                  

                                          Αθήνα, 27 Μαΐου 2014
                                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 518
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εγκύκλιος της «αυθαιρεσίας» και της κουτοπονηριάς.
Μετά τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου νομοθετούν και με τις εγκυκλίους!!!

Η συγκυβέρνηση συνεχίζει την κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων και το ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας. Η «επίθεση» στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από την συγκυβέρνηση απειλεί με τραγική συρρίκνωση ότι έχει απομείνει από το κοινωνικό κράτος και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η δε οριστική απόλυση χιλιάδων συναδέλφων από την καλοκαιρινή διαθεσιμότητα, είναι το πρώτο βήμα κατάργησης της μονιμότητας στο Δημόσιο. Ενός Συνταγματικού κεκτημένου που καθιέρωσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η συγκυβέρνηση, προσπαθεί με σφιχτές και γρήγορες διαδικασίες, παρά τις παρατάσεις που έδωσε, να υλοποιήσει το Ν.4250/2014. Η εφαρμοστική εγκύκλιος, που εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποτελεί μνημείο αυθαιρεσίας και κουτοπονηριάς.

Με περισσό θράσος, η εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζει ότι:

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
% ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
εντός της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης
9-10 (ή από 9,1-10)
Έως και 25% των υπαλλήλων.
7-8 (ή από 7,1-8,9)
Έως και 60% των υπαλλήλων.
1-6 (ή από 1-6,9)
Τουλάχιστον 15% των υπαλλήλων.

Δηλαδή, τουλάχιστον το 15% των υπαλλήλων πρέπει να αξιολογηθεί ως «άχρηστο», προκειμένου να δημιουργηθεί η «δεξαμενή» των απολύσεων και υποχρεωτικά, το 60% των Δημόσιων Υπαλλήλων ως  «μέτριοι» που θα πρέπει να λένε ευχαριστώ. Την ίδια στιγμή εκβιάζονται οι αξιολογητές να τηρούν τα ποσοστά καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν κατηγορούμενοι για πειθαρχικό παράπτωμα.

Το δικαίωμα της ένστασης εξαντλείται μόνο στην κατηγορία των υπαλλήλων που θα λάβουν μέσο όρο βαθμό αξιολόγησης 6 και κάτω. Οι εργαζόμενοι που περιλαμβάνονται στο 15% (ανίκανοι) και θα βαθμολογηθούν με 6,1 έως 6,9 χαρακτηρίζονται «ανίκανοι» και δεν τους δίδεται ούτε καν το στοιχειώδες δικαίωμα αντίδρασης αυτό της ένστασης. Βέβαια και αυτοί που θα κάνουν ένσταση μη φανταστούν ότι θα τύχουν σοβαρής αντιμετώπισης, αφού τις ενστάσεις τις εξετάζει τριμελής επιτροπή από Γενικούς Διευθυντές που τους ορίζει ο Υπουργός ή το όργανο διοίκησης του φορέα, κατά τη λογική «Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει»…

Ζήτημα επίσης σοβαρό είναι το γεγονός ότι, ο Γενικός Διευθυντής αλλά και κάθε αρμόδιο κατά Νόμο όργανο, έχει την εξουσία να ορίσει με την απόφαση επιμερισμού των ποσοστών βαθμολόγησης στις κλίμακες του 25% και του 60% στη Γενική του Διεύθυνση και ποσοστό μικρότερο από εκείνο που ορίζει ως ανώτατο ο Νόμος.

Δηλαδή, στη βαθμολογία 9-10 όπου το ποσοστό των υπαλλήλων είναι ως 25% μπορεί να ορίσει, εκτιμώντας τα τρία (3) κριτήρια που θέτει ο Νόμος και αιτιολογώντας τα, ποσοστό μικρότερο, για παράδειγμα 15%. Το ίδιο θα ισχύει και για το έως 70% των Προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου. Το υπολειπόμενο θα μεταφερθεί στις λοιπές βαθμολογίες με ότι αυτό συνεπάγεται.

Τα τρία (3) κριτήρια που θέτει ο Νόμος προκειμένου να συνεκτιμηθούν για τον επιμερισμό των ποσοστών, σήμερα είναι όχι μόνο αβάσιμα αλλά εντελώς διάτρητα.

1.       Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μονάδων υποτίθεται ότι έχει ήδη κριθεί διοικητικά και οργανωτικά αλλά και έχει κοστολογηθεί ως προς την αναγκαιότητά τους με τη δημοσίευση των νέων οργανογραμμάτων.
      Επομένως δεν μπορεί να έρθει ο Γενικός Διευθυντής και να επαναξιολογήσει κατά την κρίση του το ζήτημα αυτό. Στην πραγματικότητα ωστόσο, ούτε η αποτελεσματικότητα ούτε η αποδοτικότητα έχουν μετρηθεί σοβαρά, ώστε να αποτελούν ένα αξιόπιστο κριτήριο.
2.       Οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής δεν θεωρείται κριτήριο δυσμενούς αντιμετώπισης των αξιολογούμενων, ως προς τον επιμερισμό των ποσοστών βαθμολόγησης, αφού αυτοί δεν ορίζουν τις προτεραιότητες της πολιτικής, ούτε πιθανότατα έχουν επιλέξει την τοποθέτησή τους στη συγκεκριμένη μονάδα.
Εξάλλου, οι προτεραιότητες αλλάζουν πολύ συχνά τόσο εξαιτίας της μεταβολής των προσώπων στις θέσεις όσο και εξαιτίας της μεταβολής των γενικότερων συνθηκών, ενώ σπάνια οι προτεραιότητες έχουν κάπου καταγραφεί, ώστε να έχουν καταστεί γνωστές σε όλους. Συχνά όμως συμβαίνει, να είναι άλλες οι εξαγγελλόμενες και άλλες οι προωθούμενες προτεραιότητες («κρυφή ατζέντα»)…
3.       Η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα επίσης δεν μπορεί να αποτελέσει αντικειμενικό κριτήριο επιμερισμού των ποσοστών, δεδομένης και της παλαιοδιοικητικής γενικά αντίληψης περί τοποθέτησης ή μετακίνησης των μη «αρεστών» συναδέλφων σε μονάδες «ψυγείο», ενώ ενδέχεται να υπάρχουν αναιτιολόγητα ανικανοποίητες αιτήσεις μετακίνησης υπαλλήλων προς άλλες μονάδες.

Πως μπορεί άραγε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα μιας υποστελεχωμένης μονάδας «ψυγείου» (α΄, β΄ και γ΄ κριτήρια);

Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. το πρόσφατα ψηφισθέν Διευθυντικό δικαίωμα του Δημάρχου μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί θετικά ή και αρνητικά και με τα τρία ως άνω κριτήρια.

Η κυβέρνηση αλλά και τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αντί να ασχολούνται με άμεση προτεραιότητα για την κάλυψη του υφιστάμενου κενού της μη ύπαρξης σύγχρονων Ο.Ε.Υ., των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και ακόμη και την μη ύπαρξη περιγραφής θέσεων και καθηκόντων, προσπαθούν με κάθε τρόπο να εισάγουν με τη «δήθεν αξιολόγηση», την «ανθρωποφαγία» και τον «κανιβαλισμό» στη Δημόσια Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Όλα αυτά που προβλέπουν τόσο το Π.Δ. 318/1992 όσο και ο Νόμος 4250/2014  που τροποποιεί το Π.Δ., δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την βελτίωση των υπηρεσιών, ούτε με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικά για τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. με τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν και τις δεκάδες κατηγορίες εργατοτεχνικού προσωπικού, αποδεικνύεται πως ο πραγματικός τους στόχος είναι οι απολύσεις. Αν ήθελαν πραγματική αξιολόγηση θα εφάρμοζαν τη σχετική διάταξη του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, αντί να προσπαθούν να επεκτείνουν παράνομα την ισχύ του Νόμου 4250/2014 στους Ο.Τ.Α. μέσω μιας εγκυκλίου.

Είναι φανερό πως η συγκυβέρνηση (Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ.) επείγεται να διαλύσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις και στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να απολύσει όσους περισσότερους μπορεί. Πρόκειται για μια αδίστακτη πολιτική που αποφασίζει, νομοθετεί και διατάζει όπως έχουν σχεδιάσει και προγραμματίσει να υλοποιήσουν η τρόικα και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, στα οποία φαίνεται ότι πιστά υπακούει και λογοδοτεί για τα αποτελέσματά της η συγκυβέρνηση.
Η «αξιολόγηση» είναι η αιχμή του δόρατος αυτής της επίθεσης και θα χρησιμοποιηθεί για:

·      Να δημιουργηθούν οι νέες δεξαμενές κινητικότητας-απόλυσης, αφού ποσοστό τουλάχιστον 15% των υπαλλήλων αλλά και μεγαλύτερο σύμφωνα με την εγκύκλιο, πρέπει να «αξιολογηθούν ως άχρηστοι» και να «γεμίσουν» τη δεξαμενή.
·     Να αφαιρέσουν από τα Δικαστήρια, στα οποία προσφεύγουν σήμερα όσοι υπάλληλοι τέθηκαν σε  διαθεσιμότητα, τον λόγο δικαίωσης των υπαλλήλων, που είναι κατά το Δικαστήριο η μη προηγούμενη αξιολόγησή ή των ιδίων ή της θέσης τους (βλ χαρακτηριστικά την Απόφαση 1240/2014 Πρωτοδικείου Αθηνών).  
·     Να καθηλωθεί μισθολογικά η πλειοψηφία των  Δημοσίων Υπαλλήλων με βάση τη σύνδεση της αξιολόγησης με το ενιαίο Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο (Ν.4024/2011).
·     Να υποτάξουν, να ελέγξουν και να χειραγωγήσουν. Να στρέψουν τον ένα εναντίον του άλλου. Επειδή ακριβώς δεν τους ενδιαφέρει τίποτα πέρα από τη διάλυση του Δημόσιου Τομέα και το χάρισμα των φιλέτων του στο κεφάλαιο, για αυτό χρειάζονται πειθαρχημένους-πειθαναγκασμένους και εντελώς υπάκουους υπαλλήλους, καθιστώντας τους συνένοχους στο ξεπούλημα και στη διάλυση αποκτώντας έτσι το τέλειο άλλοθι. Για να το πετύχουν αυτό χωρίς αντιδράσεις, θεσμοθετούν το νόμο της ζούγκλας μέσα στις υπηρεσίες.

Είναι φανερό ότι αυτή η «αξιολόγηση», είναι ένας προσχηματικός τρόπος για απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων  στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, για εξευτελισμό και απαξίωση των υπολοίπων. Προωθείται σήμερα, προκειμένου να αμφισβητηθεί και να υπονομευθεί το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη εργασία που βρίσκεται υπό διωγμό. Άλλωστε, στόχος της συγκυβέρνησης είναι η διάλυση των σχέσεων εργασίας και η ελαστικοποίησή τους.

      Γι’ αυτό και πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια στη δήθεν «αξιολόγηση». Γι αυτό, κανείς δε δικαιούται να σιωπήσει! Ο αγώνας ενάντια στην «αξιολόγηση», δεν είναι μόνο η αναγκαία αντίσταση στη δρομολόγηση νέων απολύσεων στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι και πάλη για ελευθερία, δημοκρατία και διεκδίκηση ανοιχτών οριζόντων για όλους, κόντρα σε ένα βαθύ σκοταδισμό, ο οποίος στοχεύει να δηλητηριάσει βαθειά την κοινωνία.   

          Τώρα είναι η ώρα για την ένταση των δράσεών μας, για το μπλοκάρισμα με κάθε τρόπο της εφαρμογής του Νόμου στην πράξη, ο οποίος σημειωτέον, χαρακτηρίστηκε ως αντισυνταγματικός από τους έγκριτους επιστήμονες της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Παρότι λοιπόν υπερψηφίστηκε με οριακή, ευκαιριακή πλειοψηφία υπό τις γνωστές εκβιαστικές πιέσεις (κατάρρευσης της κυβέρνησης), είναι φανερό ότι ΔΕΝ διαθέτει ουδεμία ουσιαστική νομιμοποίηση! Πρέπει συνεπώς να βρισκόμαστε σε διαρκή και καθημερινή αγωνιστική εγρήγορση το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Καλούμε ΟΛΑ τα υπηρεσιακά στελέχη και όλους όσους εμπλέκονται στην διαδικασία «αξιολόγησης» αλλά και τους αιρετούς να αντισταθούν και να μην προχωρήσουν στις διαδικασίες επιμερισμού, εισηγήσεων, αξιολογήσεων, εκθέσεων.

      Αποφασίζουμε την χρήση όλων των προβλεπόμενων μορφών αγώνα για την ακύρωσή της: Απεργίες, Στάσεις Εργασίας, Συγκεντρώσεις, Καταλήψεις, υπογραφές, μπλοκάρισμα των Διευθύνσεων Διοικητικού με κάθε πρόσφορο συνδικαλιστικό τρόπο, για να μην παραδώσει καταστάσεις υπαλλήλων, έντυπα των ατομικών εκθέσεων. Πρώτος στόχος η μη υπογραφή της απόφασης κατανομής ποσοστών που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας της κατάπτυστης αξιολόγησης.

Η μάχη για την μη εφαρμογή του αντισυνταγματικού Νόμου για τη δήθεν «αξιολόγηση» μπορεί και πρέπει να οδηγήσει σε μαζικό κίνημα ανυπακοής με βασικό στόχο οι επίμαχες διατάξεις να μείνουν στα χαρτιά.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

        Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                                        Γιάννης Τσούνης...................

                                                                                                                              Αθήνα, 27 Μαΐου 2014

                                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 519
                                                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014: ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Με τα με αριθμ. πρωτ.: 449/6-5-2014 και 466/20-5-2014 έγγραφά μας,  σας ενημερώναμε για τον τρόπο και τη διαδικασία συλλογής υπογραφών ενάντια στη διαδικασία της προκατασκευασμένης «αξιολόγησης».
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας με το με αριθμ. πρωτ.: 503/20-5-2014 έγγραφό της καθόρισε τις θέσεις και τις δράσεις των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να μην εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Ν.4250/2014.
Λόγω των Αυτοδιοικητικών Εκλογών αλλά και των Ευρωεκλογών, η συλλογή υπογραφών δεν έχει ολοκληρωθεί στην πλειοψηφία των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και γι’ αυτό θα πρέπει μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 που είναι η καταληκτική ημερομηνία να ενεργοποιηθεί το σύνολο των εργαζομένων αλλά και των συνδικαλιστικών στελεχών, καθώς με τη διαδικασία αυτή ενεργοποιούμε αλλά και κάνουμε συμμέτοχους όλους τους εργαζόμενους στον στόχο μας.
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας θα πρέπει μετά την καταληκτική ημερομηνία (6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) να στείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Καρόλου 24-104 37-Αθήνα) τα πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες και fax) έντυπα συλλογής των υπογραφών,
Στη συνέχεια η Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αλλά και άλλες Ομοσπονδίες του Δημόσιου Τομέα θα προγραμματίσουν Συγκέντρωση-Παράσταση Διαμαρτυρίας στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην οποία θα παραδώσουν τις υπογραφές που θα έχουν συγκεντρωθεί από το σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Θα είναι μια πρώτη απάντηση στην συγκυβέρνηση και στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αντιδρά και αγωνίζεται για τη μη εφαρμογή του Ν.4250/2014 το σύνολο των εργαζομένων και όχι μια «ισχνή μειοψηφία που ξεβολεύεται», όπως προπαγανδίζουν αλλά και θέλουν να ισχυρίζονται.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α.


        Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                                               Γιάννης Τσούνης


........................


   
                                                                                                                            Αθήνα, 6 Μαΐου 2014

                                       Αριθμ. Πρωτ.: 449


                 


                                      
     
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει τον πραγματικό πολιτικό στόχο της κυβέρνησης σε σχέση με τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση που σε καμιά περίπτωση δεν αποσκοπεί στην αναβάθμισή της, αλλά στην πλήρη υποταγή της στην εκάστοτε εξουσία.
Οι αθρόες απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων, η κατάργηση των Δημοσίων αγαθών και η ιδιωτικοποίηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι το μέσο υποταγής και τρομοκράτησης κάθε ανεξάρτητης φωνής μπροστά στον κυβερνητικό αυταρχισμό και στην κυβερνητική αυθαιρεσία.
Ένα ακόμη μέτρο αυταρχισμού και τρομοκράτησης είναι και η εφαρμογή της νέας «προκατασκευασμένης αξιολόγησης» που εξαρχής θέτει τέτοιες προδιαγραφές προκειμένου τουλάχιστον το 15% των εργαζομένων κάθε χρόνο να θεωρούνται ανεπαρκείς, κινδυνεύοντας άμεσα με διαθεσιμότητα-απόλυση και βαθμολογική και μισθολογική υποβάθμιση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει την κάθετη αντίθεσή της στην «δήθεν αξιολόγηση» του «Υπουργού των Απολύσεων» κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση πως θα αγωνιστεί προκειμένου οι επίμαχες διατάξεις του Ν.4250/2014 να μην εφαρμοστούν στην πράξη, να μείνουν στα χαρτιά.
Η εφαρμογή της συγκριτικής «αξιολόγησης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποσύνθεση, ανθρωποφαγία, κατάλυση της συλλογικής προσπάθειας, υποβάθμιση των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Σε αυτή την κατεύθυνση και αποφασισμένοι να μην ενεργήσουμε και να μην επιτρέψουμε την ανθρωποφαγία και την προωθούμενη «δουλικότητα» και χαφιεδισμό στους χώρους εργασίας, καλούνται όλοι οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκτός από τη σύγκλιση εκτάκτων Δημοτικών Συμβουλίων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις μη εφαρμογής της συγκριτικής «αξιολόγησης», να προχωρήσουν άμεσα σε συλλογή υπογραφών ενάντια στην διαδικασία της προκατασκευασμένης «αξιολόγησης» με βάση το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
        Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                                            Γιάννης Τσούνης


.............Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου