Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

στην ΗΔΙΚΑ οι ασφαλιστικές οφειλές....στο τρελάδικο οι ασφαλισμένοι...

αφορά χιλιάδες  χωρίς εισόδημα, και μεταξύ αυτών τους απλήρωτους ή  άνεργους  στην πράξη  αλλά στα χαρτιά ελεύθερους επαγγελματίες με μπλοκάκι ΔΥ ... 


...ΜΑΣ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ       ΕΡΓΑΣΙΑ..                                                                                     
...ΜΑΣ ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ           ΤΟΚΙΣΜΟ...                                                                                  
...ΜΑΣ ΚΑΛΟΥΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΜΕ ΜΕ                               ΕΞΕΦΤΕΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ...                 
....ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ           ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ                 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ...                                                                               
....ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΗΜΩΣ "ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ"-           ΕΠΙΚΗΡΥΓΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ             ΔΗΜΟΣΙΟΥ....                                                                              
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1ο του ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ (σελ 82-83) που ψηφίζεται την ΚΥΡΙΑΚΗ 30 Μαρτιου (έχει πάρα πολλά       μαργαριτάρια σε κάθε παράγραφο...)                                            

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.2.: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α΄176) παρακρατούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3614/2007 (Α` 267) όπως ισχύει, τα οφειλόμενα ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. και Α.Ε. του Δημόσιου τομέα, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα.
Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ηλεκτρονικά αρχεία οφειλετών (φυσικών προσώπων) ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.
Το Δημόσιο, οι φορείς του Δημοσίου, νπδδ, νπιδ, και Α.Ε του Δημόσιου τομέα που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν δέκα ημέρες (10) πριν την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην ΗΔΙΚΑ.ΑΕ.
Η ΗΔΙΚΑ για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών και των φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, διασταυρώνει εντός δεκαημέρου τα ανωτέρω αρχεία και αποστέλλει στα χρηματοπιστωτικά 82 Ιδρύματα (απευθείας ή μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ) τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων, αφού έχει γίνει η παρακράτηση των οφειλών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Επίσης, αποστέλλει στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ τα ποσά των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τα οποία παρακρατήθηκαν τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε πίστωση των λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών.
2. Ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος, για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατομικό φύλλο έκπτωσης, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του συμψηφισμού, ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό καθώς και κάθε άλλο ειδικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου