Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Το νομοσχέδιο του Κυρ. Μητσοτάκη για την αξιολόγηση και άλλες διατάξεις

αξιολόγηση υπαλλήλων : Βαθμολόγηση με ποσόστωση  που υπολογίζεται επί του συνόλου των υπηρετούντων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 318/1992 (Α΄161)
Άρθρο 20
Ανώτατα ποσοστά ανά κλίµακα βαθµολόγησης
Το άρθρο 7 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 7
Ανώτατα ποσοστά ανά κλίµακα βαθµολόγησης
1. Τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να βαθµολογούνται µε την κλίµακα βαθµών του άρθρου 8 καθορίζονται ως εξής:
α. Με τους βαθµούς 9 έως 10 βαθµολογείται ποσοστό έως και 25 % των υπαλλήλων.
β. Με τους βαθµούς 7 έως 8 βαθµολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων.
γ. Με τους βαθµούς 1 έως 6 βαθµολογείται ποσοστό 15% των υπαλλήλων.
2. Στις περιπτώσεις που από την εφαρµογή των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει κλάσµα µισής µονάδας και άνω λογίζεται ως ακέραιη µονάδα.
3. Όπου κατά τη βαθµολόγηση δεν εξαντληθεί το ανώτατο επιτρεπόµενο κατά κλίµακα ποσοστό, το υπολειπόµενο µέρος που δεν χρησιµοποιήθηκε, προσαυξάνει το ποσοστό της αµέσως κατώτερης κλίµακας βαθµολόγησης.
4. Τα ποσοστά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπολογίζονται επί του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Γενική Διεύθυνση.

5. Ο επιµερισµός των ποσοστών ανά κλίµακα βαθµολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται µε απόφαση του οικείου Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης στο σύνολο των υποκείµενων οργανικών µονάδων µέχρι και επιπέδου Τµήµατος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής µονάδας. Για τον επιµερισµό αυτόν λαµβάνονται υπόψη κριτήρια, ιδίως:
α. η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα των µονάδων,
β. οι αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων σε σχέση µε τις προτεραιότητες της ασκούµενης πολιτικής,
γ. η κατανοµή των υπαλλήλων ανά οργανική µονάδα.  
6. Η απόφαση της παραγράφου 5 εκδίδεται αποκλειστικά εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και αποστέλλεται στους Προϊσταµένους Διεύθυνσης πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης. Η µη τήρηση των ποσοστών αυτών από τους αξιολογητές συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα και ελέγχεται µε ευθύνη του αρµόδιου οργάνου έκδοσης της σχετικής απόφασης. 
7. Για την αξιολόγηση των Προϊσταµένων Τµηµάτων και Διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων, το ανώτατο ποσοστό βαθµολόγησης µε τους βαθµούς 9 ή 10 ανέρχεται σε ποσοστό έως και 70%, το οποίο υπολογίζεται επί του συνόλου των προϊσταµένων του ίδιου επιπέδου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
8. Τα ποσοστά της παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την αξιολόγηση των υπηρετούντων σε γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, στους Γενικούς ή Ειδικούς Γραµµατείς, στα µονοµελή όργανα Διοίκησης, καθώς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε οργανικές µονάδες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό, τον Υφυπουργό, τον Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα και το µονοµελές όργανο Διοίκησης. Στην περίπτωση αυτή αρµόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού είναι αντίστοιχα ο Διευθυντής του οικείου Γραφείου, όπου προβλέπεται, και όταν δεν υπάρχει, ο Υπουργός ή ο  φυπουργός, ο Γενικός / Ειδικός Γραµµατέας ή το µονοµελές όργανο Διοίκησης.
9. Στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται στον φορέα οργανική µονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, αρµόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας, το µονοµελές όργανο Διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα.»

Άρθρο 21
Κλίµακα βαθµολόγησης κριτηρίων - Αιτιολογία
Η παρ. 8 του άρθρου 8 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Εφόσον ο αξιολογητής βαθµολογεί ένα ή περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης µε βαθµό 9 έως 10 ή µε βαθµό 1 έως 6, απαιτείται η παράθεση από αυτόν ειδικής αιτιολογίας της βαθµολογίας αυτής για τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. Η ειδική αιτιολογία γίνεται µε παράθεση πραγµατικών στοιχείων και όχι αξιολογικών χαρακτηρισµών.»
Άρθρο 22
Μέτρα βελτίωσης
της απόδοσης του αξιολογούµενου
Στο άρθρο 10 του π.δ. 318/1992 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπάλληλου µε µέσο όρο βαθµολογίας της έκθεσης 6 και κάτω, συµπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα µέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούµενου. Τόσο στην περίπτωση αυτή αλλά και σε κάθε περίπτωση συµπλήρωσης µέτρων βελτίωσης, ο αξιολογητής, µετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, καλεί τον αξιολογούµενο για την αναλυτική παρουσίαση σε αυτόν των προτεινόµενων µέτρων βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του. Μετά το πέρας της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου τίθενται στον οικείο χώρο του εντύπου της έκθεσης η ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της συνέντευξης και οι υπογραφές του αξιολογούµενου και του αξιολογητή.»
Άθρο 23
Έλεγχος τυπικών στοιχείων και ειδικής αιτιολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης
Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 318/1992 προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής:
«γ) ως προς την έγκαιρη παράδοση ενυπογράφως στην αρχή κάθε έτους των εντύπων αξιολόγησης στους αξιολογούµενους και ακολούθως τη διαβίβαση ενυπογράφως της συµπληρωµένης Έκθεσης από τον αξιολογούµενο στον Εισηγητή, την παραλαβή των εισηγήσεων και την παράδοσή τους ενυπογράφως στους αξιολογητές, εξετάζοντας κάθε φορά την τήρηση των προθεσµιών,
δ) ως προς την υλοποίηση των προτεινόµενων από τον αξιολογητή µέτρων βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούµενου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 10».
Άρθρο 24
Αξιολογητές
Το άρθρο 14 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Αξιολογητές
1. Την αξιολόγηση ενεργεί αυτοτελώς ο προϊστάµενος της αµέσως υπερκείµενης οργανικής µονάδας εκείνης που υπηρετεί ο αξιολογούµενος, όταν υπάρχει, κατόπιν γραπτής και τεκµηριωµένης εισήγησης του άµεσου
προϊσταµένου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται υπερκείµενη οργανική µονάδα, ο υπάλληλος αξιολογείται από τον άµεσο προϊστάµενό του χωρίς να απαιτείται εισήγηση.
2. Ως προϊστάµενοι νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή στρατιωτικοί, που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής µονάδας, καθώς και οι µετακλητοί ή µε θητεία υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση βάσει ειδικών διατάξεων, συµπεριλαµβανοµένων και των νοµίµων αναπληρωτών τους. 
3. Αξιολογητής των προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου Τµήµατος είναι ο προϊστάµενος της οικείας υπερκείµενης οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, µετά από γραπτή και τεκµηριωµένη εισήγηση από τον άµεσο προϊστάµενό του.
4. Αξιολογητής των προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου Διεύθυνσης είναι ο προϊστάµενος της οικείας υπερκείµενης οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
5. Ο Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας ή ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης προκειµένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές µονάδες αποκεντρωµένων ή αυτοτελών δηµοσίων υπηρεσιών ή N.Π.Δ.Δ., το µονοµελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης για τους προϊσταµένους οργανικών µονάδων που υπάγονται απευθείας σε αυτούς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγονται σε αυτούς.
6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούν σε γραφείο Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού συντάσσονται από τον Διευθυντή του οικείου Γραφείου. Εάν δεν υπάρχει Διευθυντής, τότε οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τον Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή τον Υφυπουργό. 
167. Οι εκθέσεις αξιολόγησης προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τµήµατος, οι οποίες υπάγονται απευθείας σε Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό, καθώς και η έκθεση αξιολόγησης του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού συντάσσονται από τον οικείο Υπουργό ή Υφυπουργό.
8. Για τους αποσπασµένους υπαλλήλους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταµένους των υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασµένοι. 
9. Ειδικά, για το πολιτικό διδακτικό και βοηθητικό επιστηµονικό προσωπικό των σχολών των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου που υπάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007), ως προϊστάµενος αξιολογητής νοείται ο προϊστάµενος της οικείας σχολής.»
Άρθρο 25
Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης
Το άρθρο 18 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης
1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρµόδιους αξιολογητές αποκλειστικά εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών, κατόπιν έκδοσης της απόφασης τον Ιανουάριο κάθε έτους από το αρµόδιο όργανο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
7. Η συµπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική για τον αξιολογούµενο και πρέπει να γίνεται το αργότερο µέχρι το πρώτο δεκαπενθήµερο του Φεβρουαρίου. Κάθε εισηγητής υποχρεούται να καταθέτει την εισήγησή του στον αρµόδιο αξιολογητή εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών από τη συµπλήρωσή της από τον αξιολογούµενο και το αργότερο έως τέλος Φεβρουαρίου. 
Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρµοδιότητάς του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούµενο έτος για πέντε τουλάχιστον µήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί µε έκδοση σχετικής απόφασης ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία. 
2. Οι προθεσµίες και υποχρεώσεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από την 31η Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, µετάθεσης, µετακίνησης, απόσπασης, µετάταξης ή διορισµού σε άλλη υπηρεσία. Με µέριµνα της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού ενηµερώνονται για την υποχρέωσή τους αυτή.
3. Στην περίπτωση που ο προϊστάµενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον µήνες αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται µε µέριµνα της αρµόδιας µονάδας προσωπικού, πριν από την παράδοση των καθηκόντων. 
Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας, το µονοµελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού µπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους, µπορούν να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης µέσα σε δύο τουλάχιστον µήνες από την αποχώρησή τους. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις όσον αφορά στον επιµερισµό των ποσοστών εκδίδεται απόφαση επιµερισµού ποσοστών από το αρµόδιο όργανο προ της λύσης της υπαλληλικής σχέσης των αξιολογητών. 
4. Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταµένου που ενεργεί ως αξιολογητής, εκτός της περίπτωσης παραίτησης, συµπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόµιµος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόµιµος αναπληρωτής οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άµεσο προϊστάµενο του αξιολογούµενου είτε από τον Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα ή το µονοµελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης, προκειµένου για τους προϊσταµένους Διεύθυνσης. Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαιτείται εισήγηση. 
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, σε καµιά περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστηµα µικρότερο των πέντε µηνών.»
Άρθρο 26
Δικαίωµα ένστασης
Το άρθρο 19 του π.δ. 318/1992 «Δικαίωµα ένστασης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Δικαίωµα Ένστασης
1. Με εξαίρεση τους προϊσταµένους οργανικών µονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων και φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών ή Ειδικών Γραµµατέων, ο αξιολογούµενος υπάλληλος δύναται να ασκήσει ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ένσταση µεροληψίας ή αποδεδειγµένης πλάνης περί τα πράγµατα του Αξιολογητή, σε περίπτωση που ο µέσος όρος βαθµολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι 6 και κάτω. 
2. Η ένσταση πρέπει να περιλαµβάνει αναλυτικά τα συγκεκριµένα στοιχεία και τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούµενος θεµελιώνει τους ισχυρισµούς του, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ανακρίβεια των επικαλούµενων από τον Αξιολογητή γεγονότων.
3. Οι ενστάσεις ασκούνται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα εργάσιµων ηµερών από την κατά το άρθρο
21 γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο.»
Άρθρο 27
Γνωστοποίηση των εκθέσεων
Η παρ. 1 του άρθρου 21 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, αφού συµπληρωθεί αρµοδίως η τελευταία σελίδα του εντύπου αξιολόγησης 17από την υπηρεσία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4, όπως ισχύει. Η γνωστοποίηση γίνεται µε τη φροντίδα της αρµόδιας υπηρεσίας προσωπικού και περιλαµβάνει την τελευταία σελίδα έκθεσης.»
Άρθρο 28
Διαδικασία ένστασης
Η παρ. 1 του άρθρου 22 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία προσωπικού, στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος. Αντίγραφο της ένστασης παραδίδεται ή αποστέλλεται µε τη φροντίδα της υπηρεσίας προσωπικού στον αξιολογητή, του οποίου η βαθµολόγηση αµφισβητείται από τον υπάλληλο και ο οποίος υποχρεούται σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη του αντιγράφου της ένστασης να παραδώσει ή αποστείλει στην υπηρεσία ειδικό σηµείωµα, στο οποίο διατυπώνονται οι απαντήσεις στους ισχυρισµούς του υπαλλήλου. Το ειδικό αυτό σηµείωµα µαζί µε την ένσταση διαβιβάζονται στην υπηρεσία προσωπικού για την εισαγωγή τους στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Δεν απαιτείται ειδικό σηµείωµα αν στο µεταξύ έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση του προϊσταµένου.»
Άρθρο 29
Εξέταση των ενστάσεων
Το άρθρο 23 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Εξέταση ενστάσεων
1. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιµο της ένστασης και δύναται είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον αξιολογητή ή τον αξιολογούµενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόµενων ισχυρισµών. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να έχει αποφανθεί για τις ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από την εισαγωγή τους σε αυτή.
2. Αν η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κάνει δεκτή την ένσταση, σηµειώνεται από την υπηρεσία η νέα βαθµολογία στον ειδικό χώρο του εντύπου µε µνεία του σχετικού πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και αναγράφεται η βαθµολογία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στην οικεία στήλη.»
Άρθρο 30
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
Το Άρθρο 24 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24 
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
1. Σε κάθε Υπουργείο, αποκεντρωµένη διοίκηση, περιφέρεια ή αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία και σε κάθε νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου, το οποίο έχει δικό του υπηρεσιακό συµβούλιο, συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται κατά περίπτωση µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή του Περιφερειάρχη και αποτελείται από τρεις Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων του οικείου φορέα, εκ των οποίων Πρόεδρος ορίζεται ο αρµόδιος για θέµατα προσωπικού, µε ισάριθµους αναπληρωτές Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ορίζονται µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά, Προϊστάµενοι Διευθύνσεων. Τα Ν.Π.Δ.Δ., που δεν έχουν δικό τους υπηρεσιακό συµβούλιο, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται. Γραµµατέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος µε βαθµό τουλάχιστον Δ΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου φορέα.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 19, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9.»
Άρθρο 31
Τροποποιήσεις – Καταργήσεις
1. Το άρθρο 2 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Εκθέσεις Αξιολόγησης
Ο τύπος και το περιεχόµενο των εισηγήσεων και των εκθέσεων αξιολόγησης καθορίζεται στα υποδείγµατα Α΄, Β΄ και Γ΄, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν Διάταγµα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του. Οι εισηγήσεις και οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα αυτά και όσα ειδικότερα ορίζονται στα επόµενα άρθρα.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Όπου στα έντυπα αξιολόγησης αναφέρεται Α΄ αξιολογητής, νοείται εφεξής ο αξιολογητής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14».
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτο».
3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 8 του άρθρου 4 του π.δ. 318/1992 καταργείται. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 4 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Συµπληρώνονται από την υπηρεσία οι στήλες 2, 3 που περιλαµβάνουν την οριστική βαθµολογία. Η οριστική βαθµολογία προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσµατα της κρίσης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης για τυχόν ενστάσεις. Επίσης, συµπληρώνεται από την υπηρεσία η στήλη 4 « Συµπληρωµατική βαθµολογία για εξαιρετικές επιδόσεις».»
4.α. Η περίπτωση ε΄της παρ. 8 του άρθρου 4 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Επίσης, συµπληρώνεται από την υπηρεσία το µέρος του εντύπου µε τίτλο «Αποτελέσµατα τυχόν ένστασης». Ο υπολογισµός του µέσου όρου της βαθµολογίας γίνεται κατά προσέγγιση εκατοστού.» 
β. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 8 του άρθρου 4 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Στο τέλος της τελευταίας σελίδας του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης τίθεται η υπογραφή του Αξιολογη18τή και τα στοιχεία του.»
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτο». Οι παράγραφοι 2, 10 και 11 του άρθρου 8 του π.δ. 318/1992 καταργούνται.
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτος». Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 318/1992 καταργείται. Στην παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 318/1992 καταργούνται οι λέξεις «της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 1943/1991».
7. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του π.δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτου» και στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 καταργείται η λέξη «πρώτο».
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 318/1992 η φράση «στο µέρος Θ΄ των εντύπων Α΄, Β΄ και Γ΄» αντικαθίσταται µε τη φράση «στο µέρος Η΄ των εντύπων Α΄ και Β΄ και στο µέρος Ζ΄ του εντύπου Γ΄». Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 318/1992 η φράση «που δίνουν οι αξιολογητές του» αντικαθίσταται µε τη φράση «που δίνει ο αξιολογητής του». Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτος».
9. Το άρθρο 15 του π.δ. 318/1992 καταργείται.
10. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 318/1992 καταργείται.
11. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 20 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Επιτρέπεται µόνο η τροποποίησή της από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 19 και 23.»
12. Η παρ. 4 του άρθρου 128 του π.δ. 611/1977, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 1943/1991, καθώς και οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του π.δ. 318/1992 καταργούνται εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. 
Άρθρο 32
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 318/1992, όπως τροποποιείται µε τα άρθρα 20 έως 31 του παρόντος νόµου, εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
3. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης που συγκροτήθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του π.δ. 318/1992. Μετά το πέρας της προθεσµίας αυτής οι Επιτροπές καταργούνται.
4. Οι διατάξεις του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, έχουν εφαρµογή και για τις εκθέσεις που αφορούν στο έτος αξιολόγησης 2013. Εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, επανασυντάσσονται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση, δεν επηρεάζεται το κύρος των εκθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, από τους αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου 18 του π.δ. 318/1992.
5. Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013, οι οποίες έχουν συνταχθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος ή κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίµησης των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιµότητα και κινητικότητα κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Δείτε ΕΔΩ:

ΠΗΓΗ: paideianews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου