Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Παράταση στην παράταση!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (οι παράπλευρες συνέπειες του «success story» του κ. Τατούλη....)

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε 5/12/13, παρατείνεται η μεταφορά των στερεών απορριμμάτων των Δήμων Ερμιονίδας και Τρίπολης στον ΧΥΤΑ της Φυλής «...μέχρι την έναρξη λειτουργίας των έργων μεταβατικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ή/και του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου και πάντως όχι πέραν της 31.12.2013.»
Γιατί δεν λένε την αλήθεια;; παράταση μέχρι  31/12/2014 και ...βλέπουμε!!!
Το Καλοκαίρι του 2012 ο κ. Τατούλης υπό το βάρος  της εκρηκτικής κατάστασης με τους δεματοποιητές  στην Ερμιονίδα και τα σκουπίδια της Τρίπολης να σωρεύονται στους δρόμους , ανακοίνωνε (και πάλι περήφανος ..) ότι  δίνει λύση βάζοντας στο αντίκειμενο του διαγωνισμού για την Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με  ΣΔΙΤ  και  τα «Έργα μεταβατικής Διαχείρισης».
Η Προσφορά της ΤΕΡΝΑ, προσωρινού αναδόχου της ΣΔΙΤ, διαψεύδει τις προσδοκίες του  κ. Τατούλη !!!
Από γρήγορη ανάγνωση της Μελέτης (1ο τεύχος) που έχει αναρτηθεί προκύπτει ότι :
1.       ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα προσωρινά έργα μεταβατικής διαχείρισης.
2.       ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ κατασκευάζονται στην ίδια θέση όπου θα γίνουν οι Μονάδες Επεξεργασίας  /ΧΥΤΥ .
3.       Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΡΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 10 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Τι σημαίνουν όλα  αυτά, πέραν των άλλων:
Μέχρι να προχωρήσει η διαδικασία  περιβαλοντικής αδειοδότησης των νέων έργων με τη ΣΔΙΤ που μόλις άρχισε , μέχρι να τακτοποιηθεί η αγορά γης και να υπογραφεί η σύμβαση για τη  ΣΔΙΤ , ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ .

Γεωργία Ασημακοπούλου

Διαβάστε την Απόφαση 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1650/1986 όπως ισχύει και ειδικά την παράγραφο 5 αυτού, σε συνδυασμό με το εδάφιο β του άρθρου 3, το άρθρο 44 και την παράγραφο 5 του άρθρου 57 του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων −Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 Α).
3. Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» (ΦΕΚ Α−85/11.04.2012).
 4. Tο Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012).
5. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την κοινή υπουργική απόφαση 17206/1873/2013 (ΦΕΚ Β΄ 597/14−3−2013) για «Διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δήμων Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας και Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας».
7. Το με α.π. 11039/4−9−2013 αίτημα του Δήμου Ερμιονίδας για χρονική επιμήκυνση της μεταφοράς των αστικών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Φυλής.
8. Το με α.π. 810/2−10−2013 έγγραφο της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου με αίτημα για παράταση ισχύος της μεταφοράς των αστικών αποβλήτων των Δήμων Τρίπολης και Ερμιονίδας στο ΧΥΤΑ Φυλής.
9. Το γεγονός του κορεσμού της εγκατάστασης δεματοποίησης που εξυπηρετεί το Δήμο Ερμιονίδας, με συνέπεια τη συνεχιζόμενη αδυναμία περαιτέρω λειτουργίας του.
10. Το γεγονός της μη εισέτι έναρξης λειτουργίας των υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Πελοποννήσου.
11. Την ανάγκη παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης όλων των Ανεξέλεγκτων Χώρων Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) και την αποφυγή δημιουργίας νέων Χ.Α.Δ.Α., χάριν της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την εθνική και κοι−
νοτική νομοθεσία.
12. Τη σχετική εγγύτητα του νομίμως λειτουργούντος Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής στην Περιφέρεια Αττικής, σε συνδυασμό με τη φέρουσα ικανότητα και την υπολειπόμενη χωρητικότητά του.
13. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού των Δήμων, που θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά τέλη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί εκ των προτέρων να υπολογισθεί, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την κοινή υπουργική απόφαση 17206/1873/2013 (ΦΕΚ Β΄ 597/14−3−2013) ως προς το σημείο 11 ως ακολούθως:
«Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως και εφαρμόζεται μέχρι την έναρξη λειτουργίας των έργων μεταβατικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ή/και του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου και πάντως όχι πέραν της 31.12.2013.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση 17206/1873/2013 (ΦΕΚ Β΄ 597/14−3−2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

                                                                                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                             
   ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ


πηγή:http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=GjSdsRm7KYU%3d&tabid=367&language=el-GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου