Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Τι αλλάζει στο ΣΜΑ Σχιστού;

 Σήμερα, 27 Δεκεμβρίου, αναρτήθηκε Απόφαση για την απ΄ευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο " Επικαιροποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ΣΜΑ Σχιστού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία" .

Η  απόφαση παραπέμπει στην μελέτη με αριθμό 28/2013 της Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης & Προδιαλογής Απορριμμάτων.
Η περιορισμένη δημοσιότητα, τακτική  που τηρείται ευλαβικά από τη διοίκηση του Συνδέσμου, δεν αφήνει κανένα περιθώριο να αντιληφθούμε σε τι αφορά η "επικαιροποίηση". Στην προκειμένη περίπτωση οι εισηγήσεις  περιορίζονται στον τίτλο ..και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!

Όποιος δεν γνωρίζει, θα νομίζει ότι λήγει ισχύς  της ΑΕΠΟ και κινείται διαδικασία ανανέωσης..ή ότι άλλαξε η νομοθεσία για τη μεταφόρτωση απορριμμάτων ...
Αλλαγή νομοθεσίας  για τους σταθμούς μεταφόρτωσης που να επιβάλλει τροποποίηση της ΑΕΠΟ του ΣΜΑ Σχιστού, δεν νομίζω να έχουμε.  
Από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι  η  ΑΕΠΟ του ΣΜΑ Σχιστού, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2005 με ισχύ έως το 2010, ανανεώθηκε στις  8 Ιουνίου 2011 και η ισχύς της λήγει το 2020  ( ΑΔΑ: 4Α3Ι0-Ν). 
Για ποια επικαιροποίηση πρόκειται;
Η ανανέωση της ΑΕΠΟ του ΣΜΑ Σχιστού, το 2011, στηρίζεται στο δεδομένο ότι δεν μεταβάλλεται το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας που είχε αρχικά αδειοδοτηθεί. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι  "...από την εξέταση του φακέλου ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων (μελέτη που εκπονήθηκε από ιδιώτη μελετητή για λογαριασμό του ΕΣΔΚΝΑ) που έχουν τεθεί µε την ΚΥΑ οικ 142447/18.11.2005 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο, προκύπτει ότι δεν προτείνεται καµία αλλαγή των βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό έχει εγκριθεί µε την προαναφερόµενη ΚΥΑ.." 
Στην απόφαση για την  Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων αναφέρεται   ότι " Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί αν κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου καθώς και από τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων παρακολούθησης των παραµέτρων της περιοχής ενδιαφέροντος διαπιστωθεί η ανάγκη τροποποίησης των όρων της απόφασης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη προστασία και αποκατάσταση του  περιβάλλοντος. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδοµένα της επιστήµης και της τεχνικής στον τοµέα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. "
Υποθέσεις:
Από όλα τα παραπάνω   η σκοπούμενη επικαιροποίηση της ΑΕΠΟ  μπορεί να  παραπέμπει σε μεταβολές  στα τεχνικά χαρακτηριστικά, π.χ. για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων του ΣΜΑ  ή/και στο διαχειριστικό σχέδιο λειτουργίας του ΣΜΑ Σχιστού, π.χ. στη ρητή  πρόβλεψη για είσοδο μόνο κλειστών δημοτικών  απορριμματοφόρων μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων οικιακού τύπου.
Σε κάθε περίπτωση δεν δικαιολογείται  πληροφόρηση με το σταγονομέτρο, ούτε για τους εργαζόμενους ούτε για τους δημότες.
Γ.Α.

Η Απόφαση του κ. Χιωτάκη για την ανάθεση των υπηρεσιών

Η Έγκριση της Μελέτης 28/2013 επίσης από τον κ. Χιωτάκη Η Εισήγηση για έγκριση διάθεσης πίστωσης (μόνη απόφαση που πέρασε από την Εκτελεστική Επιτροπή)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
          ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
            Δ/νση :  Οικονομικών Υπηρεσιών

Αθήνα , 14/11/2013
ΠΡΟΣ :
Πρόεδρο Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
κ. Σγουρό Ιωάννη
Περιφερειάρχη Αττικής.

Μέλη Eκτελεστικής Επιτροπής.ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για την εκπόνηση μελέτης «Επικαιροποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΣΜΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία»

(σημείωση: δεν γίνεται αναφορά στο ΣΜΑ Σχιστού  )

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 103  του Ν. 3463/06, 72 και 211 του Ν. 3852/10 και 15 και 17 του Ν. 4071/2012, τις διατάξεις του Ν.3316/2005 και την υπ’αριθμ. 28/2013 Μελέτη της Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων & Προδιαλογής Υλικών εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την υπογραφή νέας σύμβασης ,μετά τις νόμιμες διαδικασίες ανακήρυξης αναδόχου, για την «Επικαιροποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΣΜΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία», ποσού 16.259,99 , σε βάρος του Κ.Α.Ε 02.70.02.7425.16 Προϋπολογισμού έτους 2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τμήματος Λογιστηρίου & Ελέγχου
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου