Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

ΥΠΕΚΑ: προδιαγραφές και οι εναλλακτικές χρήσεις των υλικών που ανακτώνται στις Μονάδες Επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων

ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους συναδέλφους μηχανικούς του ΕΔΣΝΑ

23/12/2013 - Δημόσιος διάλογος για τις προδιαγραφές προϊόντων μηχανικής – βιολογική επεξεργασίας συμμείκτων αστικών αποβλήτων 
Τίθεται σε διαβούλευση σχέδιο ΚΥΑ με θέμα: «Ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων». Στόχος είναι να καθορισθούν οι προδιαγραφές και οι εναλλακτικές χρήσεις των υλικών που ανακτώνται από εγκαταστάσεις ΜΒΕ συμμείκτων αστικών αποβλήτων και συγκεκριμένα: υλικό τύπου κομπόστ (CLO), στερεά καύσιμα ανακτώμενα από αστικά απόβλητα (RDF/SRF), σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνιο.
Η προθεσμία λήγει την 8/1/2014

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση esda@prv.ypeka.gr
..................................................


Ενδιαφέρουν οι  αποφάσεις  για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) :

1. Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομώνΦΕΚ Β 3072-03.12.2013

αφορά έργα και δραστηριότητες  
της κατηγορίας Β της 4ης Ομάδας «Συστήματα Περι
βαλλοντικών Υποδομών» του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. :

ƒ Α/Α 7 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτω
σης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργα
σίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους 
α/α 8, 9», 
ƒ Α/Α 8 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων 
αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 και 
D15)», 
ƒ Α/Α 9 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων 
αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλα
στικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και R13)», 
ƒ Α/Α 10 «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης 
υλικών μέσω μηχανικής διαλογής (ΚΔΑΥ, ΕΜΑΚ κ.λπ.) 
από μη επικίνδυνα απόβλητα, (εργασίες R12)», 
ƒ Α/Α 12 «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής 
εδαφοβελτιωτικών, ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων 
(εργασία R3) α) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα 
(εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα», 
ƒ Α/Α 15 «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευ
ής εδαφοβελτιωτικών − κομπόστ από προδιαλεγμένο 
ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών 
αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες 
κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες 
κ.λπ. (εργασία R3)», 
ƒ Α/Α 16 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΕΚ (εργα
σία R5)», 
ƒ
ƒ Α/Α 20 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυ
μάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμέ
νων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπόγειου 
υδροφορέα ή για άρδευση) ή για αστική − βιομηχανική 
χρήση β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα 
ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο αρθ.7 
του Π.Δ. 51/2007 γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική 
−βιομηχανική χρήση» 
Α/Α 22 «Αποθήκευση μη επικινδύνων υγρών αποβλή
των σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13)».


2. Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωήςΦΕΚ Β 2932-20.11.2013


3. Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.)ΦΕΚ Β 2932-20.11.2013
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου